Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Søk om arrangementstilskot

Du kan søkja om tilskot til arrangement innan kultur, kunst, musikk, idrett, friluftsliv, aktivitetsdagar, konsertar, m.m. som ikkje er profittbasert. Det vert ikkje gjeve tilskot til arrangement som serverer alkoholhaldig drikke.

Tilskotssum: kr. 633.000,-
Søknadsfrist: 15. april

Ein må vurdere om større kostnadskrevjande arrangement krev utgreiing i form av politisk sak.
Godkjent kostnad pr. søknad er avgrensa oppover til 1/3 av kostnaden på tiltaket.

Slik søkjer du

Søknad må vera elektronisk. 

Søk om arrangementstilskot

Søknadsfrist 15. april

Saksbehandling

Søknadane vert handsama i Utval for tenester og levekår. 

Rapportering

Det skal rapporterast på bruken av tildelte midlar seinast ein månad etter gjennomføring, inklusiv bilde av arrangement.

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00