Utskriven eigedomsskatt for eigedomar i Øygarden for 2023

Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) § 2 og vedtak i kommunestyret 19.05.2022 og 15.12.2022 har Øygarden kommune skrive ut eigedomsskatt for året 2023.  

Norske sedler | Foto: Mostphotos - Klikk for stort bilete

Kunngjeringsdato: 28.02.2023
Merknadsfrist: 11.04.2023
Status: Offentleg ettersyn

For eigedomsskatteåret 2023 er det skrive ut eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. esktl § 3 første ledd bokstav c.

I tillegg er det skrive ut eigedomsskatt på eit «særskilt fastsett grunnlag» i samband med overgangsregelen til esktl §§ 3 og 4 første ledd.

Den alminnelege satsen for skatteåret 2023 er 7 promille for skatteobjekt i Øygarden kommune.

Merknader

Det er høve til å klage på utskriven eigedomsskatt. Skattelistene vil ligge til offentleg ettersyn i 6 veker frå 28.02.2023. Klagen må rettast skriftleg innan 11.04.2023 til:

Øygarden kommune, Eigedomsskattekontoret
Ternholmvegen 2,
5337 Rong

Dei som er omfatta av eigedomsskatt får tilsendt detaljert skatteseddel pr. post.

Spørsmål?

Spørsmål om eigedomsskatt for Øygarden kommune kan rettast til Eigedomsskattekontoret
e-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Dokument i saka