Offentleg ettersyn – meddommarar og skjønnsmedlemmer 2025 - 2028

Valutvalet har i møtet 08.05.2024 gitt innstilling til kommunestyret (sjå vedlegg) til val av meddommarar og skjønnsmedlemmer for perioden 2025 – 2028.

Listeforslaget (PDF, 269 kB) ligg ute til offentleg ettersyn i minimum 2 veker, før kommunestyret gjer endeleg vedtak 20. juni 2024, jfr. Domstollovens §68. 

  • Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med dl § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslag, om å melde dette til kommunen innen fastsatt frist.
  • Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter dl §§ 64 og 65.

Periode for offentleg ettersyn: 16. mai til 30. mai 2024

Eventuelle merknader til listeforslaget kan meldast inn skriftleg:

Kommunestyret gjer endeleg vedtak i møtet 20. juni 2024.