Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Vågsnova GBNR 236/91 m.fl – Torsteinsvik

Detaljregulering for Vågsnova GBNR 236/91 m.fl – Torsteinsvik er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Kunngjeringsdato: 15.09.2023.
Merknadsfrist: 27.10.2023.
Saksnummer: 20/1706 
Arealplan-ID: 20200002 
Opne i plankart
Plandokument
Status: Offentleg ettersyn
Gardsnamn: Torsteinsvik 

Utval for Plan i Øygarden kommune har i møtet 31.08.23, sak UFP 079/23, gjort vedtak om at forslag til detaljregulering vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Vedtak følgjer under:

Utval for plan (UFP) – 31.08.23 – 079/23
Utval for plan vedtek med heimel i plan- og bygningsloven §12-10 å leggje på høyring detaljreguleringfor Vågsnova, gbnr. 236/91 m.fl. - Torsteinsvik, arealplanID 20200002. Plankart datert 15.05.2023, føresegner datert 18.07.2023 og planskildring datert 18.07.2023. Før saka vert lagt ut til offentleg ettersyn skal rekkefølgjekrav til etablering av møteplassar leggjast inn i føresegna. Kravet vert knytt til bruksløyve for nye fritidsbustadeiningar.

Kort om planen

Akons AS har på vegne av Bjarthe Torsvik m.fl. grunneigarar, utarbeidd framlegg til detaljregulering for Vågsnova, gbnr. 236/91 m.fl. – Torsteinsvik, (arealplanID: 20200002). Planområdet er på om lag 11,5 dekar og ligg i Kjøpmannsvågen på Toftøyna. Området er i gjeldande kommuneplan sett av til busetnad og anlegg med krav om felles planlegging (gjennomføringssone H810_3). I områdereguleringa ligg planområdet med formålet Fritidsbusetnad konsentrert (BFK). Områdereguleringa har særskild krav om regulering av planområdet som no vert søkt om. Planen opnar for totalt 20 fritidsbustader med tilhøyrande naust. Det vært lagt til rette for utbygging av 10 nye fritidsbustadar med naust samt omgjering av 10 eksisterande naust til fritidsbustader med naust. Les meir om planen i saksutgreiing og planskildring.

Dokument i saka

Plandokument er tilgjengeleg i kommunen sitt planregister

Plankart og illustrasjon

Plankart detaljregulering for Vågsnova til offentleg ettersyn. - Klikk for stort biletePlankart detaljregulering for Vågsnova til offentleg ettersyn. Illustrasjonsplan for Vågsnova. - Klikk for stort bileteIllustrasjonsplan for Vågsnova.

Har du merknader til planarbeidet?

Grunneigarar, naboar og alle interesserte vert invitert til å komma med merknader og innspel til planforslaget.

Eventuelle merknader og innspel kan formidlast kommunen som:

Frist for å komme med merknad og innspel er satt til: 27.10.2023.

Generelle opplysningar

Merknader som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget, og blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Me svarar difor ikkje på merknader enkeltvis. Me ber om at de ved all kontakt med oss gjev opp saka sitt saksnr. 20/1706.