Endring nr. 3 av detaljreguleringsplan for Geitavegen, gbnr. 51/2 – Søre Bjorøyna

Øygarden kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort vedtak om endring etter forenkla prosess av detaljreguleringsplan for Geitavegen, gbnr. 51/2 - Søre Bjorøyna. 

Vedtaksdato: 01.02.2024
Kunngjeringsdato: 13.02.2024
Klagefrist: 01.03.2024
Saksnummer: 22/15965
Arealplan-ID: 124620010003
Opne i plankart
Plandokument: arealplaner.no
Status: Godkjent plan
Gardsnamn: Søre Bjorøyna

Kort om planen og endringa

Plankart Geitavegen, Søre Bjorøyna - Klikk for stort biletePlankart Geitavegen, Søre Bjorøyna

Planområdet ligg på Bjorøy, søraust frå Straume. Arealet som endringa gjeld er regulert til fritidsbustad, bustad og friluftsområde.

Endringa går ut på å endre arealføremål for gbnr. 51/110 frå fritidsbustad til bustad. Det har også vore behov for å regulere deler av friluftsområde til bustadføremål. I tillegg er det gjennom endringa regulert inn byggjegrense mot sjø i føremålsgrensa mellom BF1 og grønstruktur f_FL1. Det er også sikra tilkomst for allmenta til friluftsområde gjennom å regulere areal til turveg.

Dokument i saka

Plandokument er tilgjengeleg i det offentlege planregisteret til kommunen.

Klagefrist

Eventuelle merknader og innspel kan formidlast kommunen som:

Vi ber om at de ved all kontakt med oss gjev opp saka sitt referansenr. 22/15965.

Klagefrist i saka er 01.03.2024.