Detaljregulering for Northern Lights II, gbnr. 241/257 m. fl. – Energiparken

Kommunestyret i Øygarden vedtok planen i møte 02.11.2022, sak KS 109/22.

Kunngjeringsdato: 14.11.2022
Klagefrist: 09.12.2022
Saksnummer: 21/26083
Arealplan-ID: 20210011
Opne i plankart: Northern Lights II i kommunekart
Plandokument: Northern Lights II i planregister
Status: Godkjent plan
Gardsnamn: Blomvågnes

Kort om planen

Northern Lights II legg til rette for fase to av prosjektet Langskip – mottak, transport, og lagring av CO2. Mottaksterminalen i Øygarden kommune vil ta i mot CO2 frå industriverksemder i Noreg og Europa for lagring i berggrunnen under Nordsjøen. I fase I har anlegget ein kapasitet på lagring av 1,5 millionar tonn CO2 årleg. Fase to aukar kapasiteten til mellom 5 og 7 millionar tonn CO2 årleg. Det vil etablerast større lagringskapasitet på land, samt ein ny kai mot Hjeltefjordbassenget i aust.

Planen er ei endring av gjeldande detaljregulering for Northern Lights, planID 125920180001. Etter endeleg vedtak skal planen gjelde som eigen detaljregulering Northern Lights II, planID 20210011 og delvis erstatte gjeldande plan. Avklaringar kring arealbruk er i stor grad allereie gjort i tidlegare planar, men det er trong for mindre endringar på land og ein større revisjon av omsynssoner for CO2 for heile planområdet. Fase to opnar for større mengder CO2 i anlegget, og soleis vil ein eventuell lekkasje brei seg ut over eit større område, i hovudsak i sjø. 

Langskip er eit av dei første prosjekta for CCS i verden som utviklar ein infrastruktur som har kapasitet til å lagre betydelege mengder CO2 frå fleire land. Med Langskip går Noreg heilt i front i utviklinga av ein teknologi som kan bli avgjerande for å nå klimamåla. Følg den vidare utviklinga av prosjektet på Langskip sine heimesider.

3D-modell av anlegget sett frå aust (kjelde: Multiconsult) - Klikk for stort bilete3D-modell av anlegget sett frå aust (kjelde: Multiconsult)

Du har rett til å klaga

Vedtak gjort av kommunen etter plan- og bygningslova kan påklagast til Statsforvaltaren av part, eller andre med rettsleg klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslova kap VI. 

Sjølv om klagerett ligg føre kan som regel vedtaket verte gjennomført straks. Det er likevel mogleg å be om at iverksetjing av vedtaket vert utsett inntil klagefristen er ute eller klaga er endeleg avgjort , jf. forvaltningslova § 42. Kommunen si avgjerd om å gje eller avslå ein slik førespurnad om utsett iverksetjing er ikkje eit enkeltvedtak som kan påklagast.

Klaga skal stilast til klageorganet (Statsforvaltaren), men sendast til Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong eller på e-post postmottak@oygarden.kommune.no

Klage på vedteken plan

Dersom klagebrevet vert postlagt innan klagefristen, er dette tilstrekkeleg for at klaga er framsett i tide.

Klagefrist er 09.12.2022.

Dokument i saka

Alle plandokument og grunnlagsdokument er tilgjengeleg i kommunen sitt planregister


Planen er bindande for alt arbeid eller tiltak som vert sett i verk innanfor planområdet. 

Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova må vera sett fram seinast tre år etter denne kunngjeringa.

Reglane for innløysing er fastsett i plan- og bygningslova § 15-3. Dette inneber m.a. at grunn kan krevjast innløyst. Sjå til plan- og bygningslova for fullstendig oversikt over reglane. Det er òg mogleg å ta kontakt med  kommunen for utfyllande informasjon.

Tek du kontakt med kommunen ber vi om at du viser til saksnummer: 21/26083.