Gratis transport til aktivitetar

Vaksne personar med funksjonsnedsetjing kan bestilla gratis transport til nokre av kultur- og aktivitetstilboda i kommunen.

Dette er eit inkluderingstiltak som skal bidra at flest mogleg kan nytta aktivitetstilboda. Vi håpar tilbodet vil førebyggja einsemd og isolasjon. I første omgang er dette ei utprøvingsprosjekt. Den 19-seter store bussen til kommunen skal nyttast til å skyssa dei som har behov for transport.

Elektronisk påmelding

Dei som har bruk for transport kan no gå inn på kalenderen på nettsida til kommunen og melda seg på aktiviteten og tinga transport via elektronisk skjema. Aktivitetstilboda er på kulturskulen, innbyggartorget og biblioteket. Nedanfor finn du oversikt over aktivitetane det vert gjeve transportstøtte til.

Kultur- og aktivitetstilbod