Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane gratis vaksinasjon.

Ill. foto, Mostphotos - Klikk for stort bileteIll. foto, MostphotosI Øygarden starta vaksinasjonen den første veka i januar 2021. Øygarden kommune følgjer prioriteringar fastsette av dei sentrale styresmaktene. Det var bebuarar på sjukeheimar som fekk dei første vaksinasjonane. Nokre helsemedarbeidarar har også fått vaksinasjon.

Noreg får tilgang på fleire vaksinetypar. På heimesida til Folkehelseinstituttet (FHI) ligg det informasjon om distribusjon av vaksinedosar til den enkelte kommune

Fram til no er det sjukeheimsbebuarar, personar på 85 år eller eldre og helsepersonell som har fått vaksine. I veke 04 har sjukeheimsbebuarar og helsemedarbeidarar fått dose to. Frå veke (05) startar ein vaksinering (første dose) av personar i alderen 75 til 84 år. I første omgang gjeld dette heimebuande som ikkje kjem seg til lege.

Tilgang på vaksinedosar

Som ein konsekvens av at Folkehelseinstituttet har redusert beredskapslageret, har kommunane fått ein del fleire vaksinedosar frå veke 05.I kvart hetteglas er det vanlegvis seks dosar.

 • I veke 18 får Øygarden 196 hetteglas med Pfizer-vaksine. Dette utgjer om lag 1 180 dosar. Om lag halvparten av dosane vert brukte til revaksinering (dose to).
   
 • I veke 19 får Øygarden 179 hetteglas med Pfizer-vaksine. Dette svarar til om lag 1 070 dosar.
   
 • I veke 20 får Øygarden kommune 223 hetteglas med Pfizer-vaksine. Dette svarar til om lag 1 340 vaksinedosar. Mesteparten av vaksinedosane går til revaksinering.
   
 • I april er det gjennomført vaksinasjon for personar i alderen 65 til og med 74 år og første dose for personar i alderen 18-64 med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg sjukdomsforløp.

 • Den 7. mai er det vaksinasjon av gruppe fire som er personar mellom 65-74 år og personar med høg risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom mellom 18-64 år som ikkje har fastlege i kommunen, som får vaksine. Også gruppe fem som omfattar personar mellom 55 og 64 år med moderat risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom, får vaksine denne dagen. Det er også start av vaksinasjon i gruppe seks som omfattar personar mellom 45 og 54 år med moderat risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom.

  Dei som er over 75 år og som har fastlege utanom kommunen og ikkje fått vaksine, kan ta kontakt med koronatelefonen 56 16 00 10.

 • Her er vaksinasjonskalender for Øygarden.

Pr. 9. mai har 8 887 personar i Øygarden fått vaksine (første dose). Vaksinen vert gjeven med to dosar med nokre vekers mellomrom. Pr. dato har 2 683  personar fått to dosar.

Prioritering av vaksinedosar

1. Bebuarar i sjukeheim
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år
   og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
   (merkt med * i lista over risikogrupper nedanfor) 
5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar (sjå lista over risikogrupper under) 
6. Alder 45-54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år

Inntil vidare er det fastlegane som gjennomfører vaksinasjon for gruppe 4. Dei som bur i Øygarden og som ikkje har fastlege i kommunen, får tilbod om vaksinasjon frå vaksinasjonsteamet i kommunen.

Personar med følgjande sjukdomar/tilstandar går inn i prioriteringsgruppe 4 (høg risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom):

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (til dømes ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
 • Kronisk nyresjuksjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon 

Personar med følgjande sjukdomar/tilstandar går inn i prioriteringsgruppe 5,6 og 7 (moderat risiko for alvorleg forløp av koronasjukdom):

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon 
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdomar (med unnatak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annan svært alvorleg sjukdom kan også gje auka risiko for alvorleg forløp av koronasjukdom. Vaksinasjon i slike tilfelle vert vurdert individuelt av lege.

Les meir på nettsida til FHI  Her er vaksinasjonskalender for Øygarden.
Her er informasjon om korleis du kan registrera deg i vaksinasjonskøen.

Det er usikkert kor raskt kommunen får vaksinane og kan tilby dei til tilrådde gruppene. Informasjon om dette vert løpande oppdatert på nettsida til kommunen.

Personar som vert prioriterte, vert kontakta for tilbod om vaksinasjon dersom dei er registrerte i vaksinekø. Øygarden kommune skal nytta SMS-varsling for å gje melding om tilbod om vaksine. Også fastlegane tek kontakt og gjev tilbod om vaksinasjon for ulike prioriterte grupper. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. NB! Dersom du får krav om å oppgje kontoopplysningar knytt til betaling av vaksinasjon, er dette svindel. Difor ber vi alle om å avvisa slike krav.

Aktuelle lokale ved mengdevaksinasjon er Sotra Arena, Hjeltefjorden Arena og Spildehallen. I tillegg vert det gjennomført vaksinasjon på fastelegekontor. Hugs å ta med munnbind og legitimasjon.

Dei som har mistanke om at dei kan vera smitta av koronaviruset og/eller har influensaliknande symptom/feber, vert bedne om ikkje å møta opp til vaksinasjon, men ringja koronatelefonen for å få avtalt ny time. Dette gjeld også dei som er i karantene eller ventar på prøvesvar.

Ut på nyåret og vårparten er det venta at vaksinasjonen vil få eit stort omfang. Dette medfører at det må setjast inn store personellressursar for å få gjennomført vaksinasjonsprogrammet. Kommunalt tilsette frå ulike arbeidsstader vil periodevis ta del i dette arbeidet.

Her er informasjon om koronavaksonasjon på fleire språk
På nettsida til Folhelseinstituttet (FHI) finn du meir informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117