Koronavaksinasjon - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane gratis vaksinasjon.

Ill. foto, Mostphotos - Klikk for stort bileteIll. foto, MostphotosI Øygarden starta vaksinasjonen den første veka i januar 2021. Øygarden kommune følgjer prioriteringar fastsette av dei sentrale styresmaktene. Det var bebuarar på sjukeheimar som fekk dei første vaksinasjonane. Nokre helsemedarbeidarar har også fått vaksinasjon.

Noreg får tilgang på fleire vaksinetypar. På heimesida til Folkehelseinstituttet (FHI) ligg det informasjon om distribusjon av vaksinedosar til den enkelte kommune

Tilgang på vaksinedosar

I kvart hetteglas (Pfizer) er det vanlegvis seks dosar.

 • I veke 30 vert det gjeve 4 500 dosar i neste veke (30). 3 600 personar får første dose. Det vert vaksinert fire dagar (tysdag 26. juli til fredag 30. juli) med start klokka 10.00 på tysdag og klokka 09.00 dei andre dagane.
   
 • I veke 31 får Øygarden kommune 515 hettglas Pfizer-vaksine. Dette tilsvarar 3 090 dosar.
   
 • Dei som høyrer til i gruppe fire til seks har fått siste invitasjon til å tinga time. Dersom det er nokon i desse gruppene som ikkje har fått invitasjon, og som meiner dei skulle ha fått det, må kontakta koronatelefonen 56 16 00 10.
   
 • Nokre som høyrer til gruppe fire, (personar mellom 65-74 år og personar med høg risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom mellom 18-64 år som ikkje har fastlege i kommunen) fekk også vaksine. Det same gjeld nokre personar i gruppe fem, som omfattar personar mellom 55 og 64 år med moderat risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom.

 • Frå veke 24 starta vi vaksinasjon av gruppe 8, som er personar frå 55 til 64 år utan underliggjande sjukdomar. Vi forventar å starta vaksinasjon av gruppe 9 og 10 i løpet av juli.  Gruppe 9 er personar i alderen 45-54 år, medan gruppe 10 er personar i alderen 18 til 24 år og 40 til 44 år. Vaksinasjon av gruppe 11, som er personar i alderen 25 til 39 år, vil venteleg få tilbod om vaksinasjon i løpet av august.

 • Vi minner om at dei som ønskjer vaksine, må registrera seg i vaksinekø. Alle som har registrert seg, vil gå tilbod om time eín og time to for vaksinasjon når deira gruppe står for tur. For å få ein mest mogleg effektiv vaksinasjon, er det svært viktig at ein møter opp til tildelte timar (dose 1 og dose 2).

  Dersom nokon meiner at dei skulle ha fått tilbod om vaksine, men ikkje har fått det, ring koronatelefonen 56 16 00 10.

 • Vaksinasjonsteamet oppmodar på det sterkast om å møta til avtalt time. Dersom ein ikkje har høve til å møta, kontakt koronatelefonen.

 • Dei som er over 75 år og som har fastlege utanom kommunen og ikkje fått vaksine, kan ta kontakt med koronatelefonen 56 16 00 10. Dette gjeld for også personar i gruppe 4 (sjå nedanfor).

 • Her er vaksinasjonskalender for Øygarden.

Pr. 2. august 22 241 personar i Øygarden fått vaksine (første dose). Vaksinen vert gjeven med to dosar med nokre vekers mellomrom. Pr. dato har 12 577 personar fått to dosar.

Prioritering av vaksinedosar

1. Bebuarar i sjukeheim
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år
   og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
   (merkt med * i lista over risikogrupper nedanfor) 
5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar (sjå lista over risikogrupper under) 
6. Alder 45-54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Inntil vidare er det fastlegane som gjennomfører vaksinasjon for gruppe 4. Dei som bur i Øygarden og som ikkje har fastlege i kommunen, får tilbod om vaksinasjon frå vaksinasjonsteamet i kommunen.

Personar med følgjande sjukdomar/tilstandar går inn i prioriteringsgruppe 4 (høg risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom):

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (til dømes ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
 • Kronisk nyresjuksjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon 

Personar med følgjande sjukdomar/tilstandar går inn i prioriteringsgruppe 5,6 og 7 (moderat risiko for alvorleg forløp av koronasjukdom):

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon 
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdomar (med unnatak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annan svært alvorleg sjukdom kan også gje auka risiko for alvorleg forløp av koronasjukdom. Vaksinasjon i slike tilfelle vert vurdert individuelt av lege.

Les meir på nettsida til FHI  Her er vaksinasjonskalender for Øygarden.
Her er informasjon om korleis du kan registrera deg i vaksinasjonskøen.

Det er usikkert kor raskt kommunen får vaksinane og kan tilby dei til tilrådde gruppene. Informasjon om dette vert løpande oppdatert på nettsida til kommunen.

Personar som vert prioriterte, vert kontakta for tilbod om vaksinasjon dersom dei er registrerte i vaksinekø. Øygarden kommune skal nytta SMS-varsling for å gje melding om tilbod om vaksine. Også fastlegane tek kontakt og gjev tilbod om vaksinasjon for ulike prioriterte grupper. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. NB! Dersom du får krav om å oppgje kontoopplysningar knytt til betaling av vaksinasjon, er dette svindel. Difor ber vi alle om å avvisa slike krav.

Aktuelle lokale ved mengdevaksinasjon er Sotra Arena, Hjeltefjorden Arena og Spildehallen. I tillegg vert det gjennomført vaksinasjon på fastelegekontor. Hugs å ta med munnbind og legitimasjon.

Dei som har mistanke om at dei kan vera smitta av koronaviruset og/eller har influensaliknande symptom/feber, vert bedne om ikkje å møta opp til vaksinasjon, men ringja koronatelefonen for å få avtalt ny time. Dette gjeld også dei som er i karantene eller ventar på prøvesvar.

Her er informasjon om koronavaksonasjon på fleire språk
På nettsida til Folhelseinstituttet (FHI) finn du meir informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117