Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Private og offentlege arrangement, servering

Private samankomstar

Det vert forbod mot private samankomstar med meir enn fem deltakarar og samankomstar der ein ikkje kan halda kravet om avstand på minst eín meter. Maksimaltal deltakarar gjeld inklusive dei som bur i husstanden. Det er unnatak som inneber at husstandar på fire eller fleire personar, kan ha besøk av inntil to personar. Det er også unnatak for familiar som er på fleire enn fem personar og for kohortar for barn i barnehage og barneskule.

Offentlege arrangement

Det vert ikkje lovleg med innandørs arrangement på offentleg stad utan fast seteplass. Maksimaltal for private eller offentlege arrangement er 20 deltakarar. Alle deltakarane skal ha fast sitjeplass (seta treng ikkje vera fastmonterte). Ved gravferder er grensa 50 personar.

Reglar for serverings- og skjenkestader

Det er innført endringar i reglar for serverings- og skjenkestader. Skjenkestader, restaurantar, kaféar , kantiner og andre serveringsstader skal stengja seinast klokka 22.00. Servering av alkohol må avsluttast klokka 21.30.  Reglane gjeld ikkje for Takeaway-stader (matutleveringsverksemder).

Den kommunale kriseleiinga presiserte i vedtak den 30.11.2020 at  at kulturarrangement (der det er førehandsseld nummererte billettar, og gjestene sit på faste plassar) og hotell er unnateke frå regelen om stenging klokka 22.00. Servering av alkohol skal framleis avsluttast klokka 21.30.

Kontakt oss om koronaviruset


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Bestilling av koronatest, spørsmål om
karantene eller isolasjon og anna.
Måndag til sundag kl. 08.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117