Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Kultur og idrett

Frå og med 22. februar gjeld nasjonale smitteverntiltak i ØygardenRegjeringa vil vurdera tiltaka på nytt i midten av mars.

Idretts- og fritidsaktivitetar

  • Barn og unge under 20 år kan trena og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Dei vert unnateke tilrådinga om tilrådinga på avstand på eín meter når det er nødvendig for å driva med aktiviteten.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangement som samla deltakarar frå same kommune. Innandørs kan det vera inntil 50 personar på slike arrangement. Utandørs er grensa 200, det inkluderer utøvarar, trenar, dommarar og eventuelle tilskuarar. Dersom barn og unge trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunna konkurrera med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillét det.
  • Barn og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region der region vert brukt som geografisk inndeling.
  • Vaksne vert ikkje tilrådd å driva organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne driva organisert trening dersom det er mogleg å halda god avstand.
  • Toppdrettsutøvarar kan trena som normalt, både utandørs og innandørs.
  • Toppidrettsarrangement vert tillate, med unnatak av seriespel som framleis vert tilrådd utsatt i toppidretten. Det gjeld også treningskampar mot andre lag utanfor eigen klubb. Dette gjeld også i idrettar som er utanfor sesong, herunder fotball. Det vert tilrådd framleis utsett for å avgrense mobilitet og sosial kontakt.
  • I Øygarden er det ikkje høve til gruppetrening i hallar eller bruk av symjehallar for personar over 20 år. Terapibassenga er framleis stengde for offentleg bading. Tilboda til lag og organisasjonar eg også stengde, men gruppebehandling leia av fysioterapeut er ope. Tilbod til barn og unge er også ope som vanleg.

Smitteverntiltak ved utlån av kommunale idrettsanlegg, bygg og lokale

Smittevern ved utlån av kommunale idrettsanlegg, bygg og lokale

Treningssenter

Treningssenter er opne. Det er eigne smittevernreglar for treningssenter