Kultur og idrett - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Kultur og idrett

Les om tilrådingar og reglar for trinn tre i gjenopninga her.

Tilrådingar gjeld frå 18. juni, reglar frå 20. juni kl. 12.00.

Idretts-, kultur og fritidsaktivitetar

  • Det vert oppmoda til aktivitet utandørs heller enn innandørs.
  • Unntak frå tilrådinga om avstand på eín meter både utandørs og innandørs der det er nødvendig for å utøva aktiviteten. Dette opnar for trening i kontaktidrett for vaksne. (nytt)
  • For vaksne vert gruppestorleiken tilrådd å vera inntil 30 personar innandørs og 40 personar utandørs. (nytt)

Sommar- og aktivitetsleir (nytt)

  • Tal deltakarar på sommarleir, aktivitetsleirar og andre fritidstilbod, som samlar mange personar og varer over fleire dagar, vert tilrådd avgrensa til inntil 300, og det tilrådd at ein deler deltakarane inn i grupper med om lag 40 personar.
  • Det er ikkje eit krav om å halde avstand på eín meter, men dei generelle tilrådingane om avstand og god handhygiene gjeld også på leir, både for vaksne og barn.
  • Når det skjer aktivitetar på leiren som ikkje kan gjennomførast utan å vera nærare enn eín meter, gjeld ikkje tilrådinga om å halde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøvast som normalt. Det betyr at seriespell kan gjennomførast utandørs og innandørs. (nytt)

Pressemelding

På nettsida Regjeringen.no finn du meir informasjon om første trinn i gjenopningsplanen.