Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Smitteverntiltak i Øygarden

Frå og med måndag 22. februar er det nasjonale smitteverntiltak som gjeld i Øygarden. 

Forskrift om smittevern på byggjeplassar til og med 28. februar. Les meir her

På nettsida til Regjeringen finn du informasjon om nasjonale smitteverntiltak

Tilrådingar for heile landet

Regjeringa vil vurdera tiltaka på nytt i midten av mars. 

Sosial kontakt

 • Alle bør avgrensa sosial kontakt. Det vert oppmoda til å møte andre utendørs, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjester i tillegg til dei som allereie bur saman.
 • Dersom alle gjestene kjem frå same husstand kan ein vera fleire, men ein må likevel ikkje vera fleire enn at ein kan halde avstand.
 • Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk fra eigen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet vert frårådd.
 • Unngå unødvendige reiser innanlands.
 • Ein kan reisa på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport dersom det er mogleg.
 • Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør som ein hovudregel følge tilrådingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.

Arbeidsplassar

Heimekontor for alle som har høve til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trena og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Dei vert unnateke tilrådinga om tilrådinga på avstand på eín meter når det er nødvendig for å driva med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangement som samla deltakarar frå same kommune. Innandørs kan det vera inntil 50 personar på slike arrangement. Utandørs er grensa 200, det inkluderer utøvarar, trenar, dommarar og eventuelle tilskuarar. Dersom barn og unge trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunna konkurrera med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillét det.
 • Barn og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region der region vert brukt som geografisk inndeling.
 • Vaksne vert ikkje tilrådd å driva organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne driva organisert trening dersom det er mogleg å halda god avstand.
 • Toppdrettsutøvarar kan trena som normalt, både utandørs og innandørs.
 • Toppidrettsarrangement vert tillate, med unnatak av seriespel som framleis vert tilrådd utsatt i toppidretten. Det gjeld også treningskampar mot andre lag utanfor eigen klubb. Dette gjeld også i idrettar som er utanfor sesong, herunder fotball. Det vert tilrådd framleis utsett for å avgrense mobilitet og sosial kontakt.

Treningssenter

Treningssenter kan halda ope for dei som er busett i kommunen. Vidare vert vaksne ikkje tilrådd å driva organisert aktivitet innandørs, men å trena utandørs dersom det er mogleg å halda god avstand.

Barnehage og skule

Barnehagane, grunnskulane, Vaksenopplæringa og Øygarden vidaregåande skule er på gult nivå.
Her kan du lesa meir om tiltaktsnivå i barnehage og skule.

Høgare utdanning

 • Studentar kan vera fysisk til stades ved undervisning på universitet, høgskular og fagskuler med forsterka smittevernråd.
 • Større førelesingar og samankomstar bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomførast dersom det vert organisert på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.
 • Opning av campus inkluderer også tilgang til lesesalar og bibliotek med smitteverntiltak.

Reglar for heile landet

Regjeringa vil vurdera tiltaka på nytt i midten av mars.

Private samankomstar og arrangement

 • Arrangement som samlar personer frå ulike kommunar, bør utsetjast eller avlysast.

Reglane for arrangement er slik:

 • Maksimalt ti personar på private samankomstar innandørs utanfor eigen heim, som for eksempel fødselsdag i leigd lokale.
 • Maksimalt 50 personar på innandørs idrettsarrangement for barn som samlar deltakarar fra same kommune.
 • Maksimalt 100 personer på andre arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.
 • Maksimalt 200 personer på arrangement utandørs, men 200 personer x 3 kohortar dersom dei sit i faste tilviste plassar og det er to meters avstand mellom kohortane.
 • Arrangøren skal setja i verk tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er i same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar. Om det er nødvendig, skal det nyttast vakthald for å sikra dette.
 • Det skal gjerast tydeleg i regelverket at medlemsmøte, inkludert møte i foreiningar og liknande vert rekna som arrangement.

Uteliv og serveringssteder

 • Berre tillate med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Same høve til å skjenka alkohol på arrangement som på serveringsstader.