Smitteverntiltak i Øygarden - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Smitteverntiltak i Øygarden

Vi følgjer nasjonale smitteverntiltak | Arrangement og samankomstar

Tilrådingar for heile landet

 • Hald avstand på eín meter.
 • Ha god handhygiene.
 • Hald deg heime om du er sjuk.

Sosial kontakt

 • Ikkje ha besøk av fleire enn 20 gjester.
 • Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort sjølv om det overstig tilrådd tal gjester.
 • Beskytta vert ikkje rekna med i talavgrensinga.
 • Rådet om avstand gjeld framleis, men beskytta kan ha nær sosial kontakt (under eín meter) med andre beskytta og ubeskytta som ikkje er i risikogruppa.
 • Det vert oppmoda om å møtast utandørs.

Reiser

 • Innanlandsreiser kan gjennomførast.
 • Personar som ikkje er beskytta og som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør følgja tilrådingane som gjeld i kommunen der dei har opphalde seg i tida før reisa.
 • Personar som ikkje er beskytta vert oppmoda til å vera ekstra varsame og planleggja reisa slik at ein i størst mogleg grad unngår smittespreiinga mellom stader. Dette er særleg viktig for personar som reiser frå område med høgt smittetrykk, dvs. frå kommunar som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskrifta kapittel 5A til 5C eller tilsvarande lokal forskrift.

Skular og barnehagar

Barnehagane og skulene følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klare til å endra tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

Høgare utdanning

 • Meir fysisk undervisning og vurdera jamleg testing.
 • Registrer kven som er til stades og deira seteplassering for å letta smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Auka høve til å vera til stades på arbeidsplassen.
 • Delvis heimekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgjevar vurderer i større grad om heimekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må vera mogleg å halda avstand på ein meter for alle.
 • Dei som er beskytta treng ikkje å halde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt omsyn til ubeskytta i risikogrupper.

Arrangement (både private og offentlege)

Det vert oppmoda om å halda arrangement utandørs heller enn innandørs.

Personar som ikkje er beskytta og som kjem frå område med høgt smittetrykk bør ikkje oppsøkja arrangement i andre kommunar. Høgt smittetrykk inneber at kommunar har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskrifta kapittel 5A til 5C eller i tilsvarande lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktivitetar

 • Det vert oppmoda til aktivitet utandørs heller enn innandørs.
 • Unntak frå tilrådinga om avstand på eín meter både utandørs og innandørs der det er nødvendig for å utøva aktiviteten. Dette opnar for trening i kontaktidrett for vaksne.
 • For vaksne vert gruppestorleiken tilrådd å vera inntil 30 personar innandørs og 40 personar utandørs.

Sommar- og aktivitetsleir

 • Tal deltakarar på sommarleir, aktivitetsleirar og andre fritidstilbod, som samlar mange personar og varer over fleire dagar, vert tilrådd avgrensa til inntil 300, og det tilrådd at ein deler deltakarane inn i grupper med om lag 40 personar.
 • Det er ikkje eit krav om å halde avstand på eín meter, men dei generelle tilrådingane om avstand og god handhygiene gjeld også på leir, både for vaksne og barn.
 • Når det skjer aktivitetar på leiren som ikkje kan gjennomførast utan å vera nærare enn eín meter, gjeld ikkje tilrådinga om å halde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøvast som normalt. Det betyr at seriespell kan gjennomførast utandørs og innandørs.


Reglar for hele landet

Handelsnæringa

Ope med regulering av smittevernfagleg forsvarleg drift i samsvar med covid-19-forskrifta, som å tilretteleggja for avstand på minst eín meter og ha rutinar for god hygiene. Smitteverntiltak jf. eien bransjestandard.
Varemesser og mellombelse marknader vert regulert på same måte som handelsnæringa.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvarar på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regionar/krinsar (nasjonalt), både utandørs og innandørs, utan krav om å halda avstand på eín meter.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra regelen om eín meter ved deltaking på idrettsarrangement som kampar og stemne innan regionen/krinsen. Dette gjeld både utadørs og innadørs.
 • Vaksne dansarar, musikarar og scenekunstnarar som ikkje er profesjonelle kunstnarar får unntak frå regelen om eín meter på både utandørs og innandørs kulturarrangement, dersom dei elles trenar eller øver saman.

Arrangement

Private arrangement

 • Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde/lånte lokale, inne og ute.

Offentlege arrangement

Reglar for arrangement med test eller koronasertifikat:

Reglar for arrangement og sosiale samankomstar med test eller koronasertifikat
Plassar Innandørs Utandørs
Faste tilviste plassar Inntil 5000 personar (500 deltakarar i kvar kohort) Inntil 3000 personar (500 deltakarar i kvar kohort)
Utan faste plassar Inntil 1500 personar (500 deltakarar i kvar kohort) Inntil 10 000 personar (500 deltakarar i kvar kohort)

Reglar for arrangement utan koronasertifikat:

Reglar for arrangement og sosiale samankomstar utan koronasertifikat
Plassar Innandørs Utandørs
Faste tilviste plassar Inntil 1000 personar (500 x 2 kohortar) Inntil 2000 personar (500 x 4 kohortar)
Utan faste plassar Inntil 400 personar (200 x 2 kohortar) Inntil 800 personar (200 x 4 kohortar)

Uteliv, serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve

 • Skjenkestoppen kl. 24.00 vert oppheva. Uteliv, serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve
 • Innsleppsstopp kl 24.00 vert oppretthalden.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert tal gjester, sitjeplassar til alle gjester og avstand.

Reiser

Her kan du lesa om reglar knytt til reiser.

Her er endringa av covid-19-forskrifta (18. juni 2021) (PDF, 295 kB)