Tilsyn av barnehagar

Øygarden kommune fører jamnleg tilsyn med alle barnehagane i kommunen, og kan påleggja barnehagane å retta opp i ulovlege eller uforsvarlege forhald. Målet med å føre tilsyn er å sikre at barna i kommunen får eit tilbod av god kvalitet og at barnehagane følgjer gjeldande lover og forskrifter.

Det er barnehageeigar som er ansvarleg for at krav i regelverk vert følgt.

Det er barnehagemynde ved service, politikk og forvaltning, som har ansvar for at det vert ført tilsyn i kommunen, og som er ansvarleg for å ha naudsynt informasjon om korleis barnehagane i kommunen vert drifta- og indikasjoner på om  dette er forsvarleg drift i tråd med gjeldande regelverk.

Øygarden kommune har utarbeida ein plan for systematisk tilsyn med barnehagane. Det vert skilt mellom stadlege tilsyn, og dokumentbaserte tilsyn/digitale tilsyn. Stadlege tilsyn er som regel varsla på førehand, men kommunen har også høve til å gjennomføre umeldte tilsyn. Denne type tilsyn vil først og framst verta nytta i høve der det er usikkert om kommunen vil kunne avdekke ulovlege og/eller uforsvarlege forhald ved eit meldt tilsyn.

Det er formelle rutinar for korleis eit tilsyn skal gå føre seg, korleis det skal gjennomførast og korleis kommunen skal gi attendemelding etter eit tilsyn. Barnehageeigar får skriftleg melding om tilsyn (sett bort ifrå ved umeldte tilsyn) og vil i etterkant av tilsynet få tilsendt tilsynsrapport og evnt eit skriftleg varsel om pålegg om retting dersom det er funnet forhald som må rettast. Eit slikt varsel om pålegg om retting skal alltid ha ein frist for attendemelding for barnehageeigar.

Om dei ulike tilsyna

Lov og regelverk

Anna regelverk som er relevant for tilsyn med barnehagar