Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Tilpassa tilbod til barn med nedsett funksjonsevne

Barn med nedsett funksjonsevne skal ha høve til å delta i barnehagen på lik linje med andre barn. Barnehageloven sin § 2 set krav om at barnehagen skal tilpassa tilbodet sitt ut frå barnet sitt funksjonsnivå, og barnehageeigar har ansvar for at barn med nedsett funksjonsevne får eit tilpassa barnehagetilbod. Ansvaret er avgrensa til kva barnehagen kan gjere innafor dei ordinære rammene.

Vi skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna og tilrettelagt barnehagetilbod.

Plikt til tilrettelegging

Tilrettelegging gjeld tiltak som er naudsynte for at barnet skal kunne gjera seg nytte av barnehagetilbodet. Plikta gjeld barn som bur i kommunen og som har barnehageplass.

Det er i utgangspunktet foreldre/føresette som i samarbeid med barnehagen melder behov om tilrettelegging av barnehagetilbodet.

Lovkrav

Følgjande lovkrav gjeld for vedtak knytt til tilrettelegging av barnehagetilbodet:

  • § 23 i Forvaltningslova: Enkeltvedtak
  • § 18 i Forvaltningslova: Føresette har rett til innsyn i dokumenta som omhandlar saka
  • § 27 i  Forvaltningslova: Føresette har klagerett på vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans

Kommunalsjef for Oppvekst fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet.

Malar