Omsorgstenester

Har ein behov for omsorgstenester, kan ein få hjelp av kommunen. Dette kan vere hjelp til stell, praktisk hjelp og tilsyn i heimen, ut frå Sosialtenestelova § 4.

Snarvegar: Tednebakkane omsorgssenter - Ternholmsenteret

Heimetenesta i Øygarden kommune:

Heimetenesta er ei avdeling i Pleie - omsorgstenesta og har base på Tednebakkane Omsorgssenter på Rong. 
Heimetenesta har ulike faggrupper som sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, helsefagarbeidarar og heimehjelparar.

Heimeteneste vert gitt til heimebuande ut frå den einskilde sine pleie -  og omsorgsbehov. Nokre av tenestene er gratis, medan andre vert det krevd eigenbetaling for.

Heimetenestene gjev tenester til innbyggjarar i alle aldrar, frå små barn til eldre menneske.

Søknadsskjema - Helse og omsorgstenester


Heimetenesta har i hovudsak 4 tenesteområde: 

Heimesjukepleie
Heimehjelp \ praktisk bistand
Tryggleiksalarm
Matombringing

I tillegg ha heimetensta tilbod om dagtilbod for eldre på Dagavdelinga på Tednebakkane omsorgssenter.
 

Andre relevante tenester innan omsorg:

Psykisk helse
Rusmiddelmisbruk
Individuell plan

Sjå også:

Eigenbetaling
Tenestestandard for omsorgstenestene (PDF, 131 kB)

Heimetenesta Her finn du kontaktinformasjon fagleiar, heimetenesta.
Heimetenesta
HeimetenestaTelefonE-post
Fagleiar: Brit Larsson56 38 23 00E-post
Fellesnummer56 38 23 00
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?