Sjukeheim - kortids - og avlastningstilbod:

Korttidsplass

Når ein person som bur heime og med årsak i sjukdom eller funksjonssvikt, har behov for opphald i institusjon i ei avgrensa tid.

Avlastningsplass

For personar som til dagleg har omfattande hjelp og tilsyn frå familien der familien eller den som fører tilsynet treng ein friperiode for å greie å halde fram med hjelp og tilsyn.

Snarvegar: Brosjyra: Velkommen til korttidsavdelinga (PDF, 93 kB)- Brukarbetaling (PDF, 319 kB) - Informasjon om eigenbetaling (PDF, 172 kB)

Vi tek i mot bekymringsmeldingar viss du har mistanke om at ein av dine har hukommelsesproblem.

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald i sjukeheim eller bustad med heildøgns omsorgstenester for personar som har behov for rehabilitering, habilitering og utgreiing.

Pleie- og omsorgstenesta omfattar tenestene:
Pleie- og omsorg i institusjon (sjukeheim), rehabilitering, heimesjukepleie, heimehjelp, avlastning, støttekontakt, dagsenter og bustader med heildøgns pleie- og omsorg.

Vi tilbyr eit differensiert omsorgstilbod til brukarar med omfattande trong for pleie og omsorg.

Snarvegar: Tednebakkane omsorgssenter - Ternholmsenteret

NAV

Kommunen skal finne mellombels husvære til deg som ikkje kan skaffe deg dette på eiga hand. Du har rett til denne tenesta dersom du på eiga hand har freista skaffe deg eit husvære utan å ha lukkast, og dersom ditt behov for bustad er mellombels.

Dersom ein av ulike årsaker ikkje kan skaffe seg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpe med å skaffe bustad.

Snarvegar: Tednebakkane omsorgssenter - Ternholmsenteret

Ulike tilbod for innbyggjarane i Øygarden:

Dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg ved heimebaserte tenester, kan søke om langtidsopphald i institusjon.

 

Dette tilbodet vert gjeven på Tednebakkane omsorgssenter.

Samhandlingsreforma gir kommunane ei ny oppgåve; å gje døgnopphald til pasientar med kroniske lidingar og som har behov for øyeblikkeleg hjelp eller behandling. Det kan vera pasientar med KOLS, alle former for lungebetennelse, smertelindring, og eldre med samansette lidingar.

Øygarden kommune eig omsorgsbustader lokalisert på Tednebakkane på Rong.

TILBOD PÅ TEDNEBAKKANE OMSORGSSENTER

Samhandlingsreforma gav kommunane ei ny oppgåve; å gi døgnopphald til pasientar med kroniske lidingar og som har behov for øyeblikkeleg hjelp eller behandling. Det kan vera pasientar med KOLS, alle former for lungebetennelse, smertelindring, og eldre med samansette lidingar.

Tednebakkane omsorgssenter

- Meir samhandling
- Meir førebygging
- Tidlegare behandling

Fann du det du leita etter?