Omsorg- trygd og sosiale tenester

Alle som bur eller oppheld seg i Øygarden kommune, har rett på informasjon, råd og rettleiing som kan føre til at sosiale problem vert løyst eller førebygd. Hjelpa er gratis.

Den som ikkje er i stand til eigenomsorg eller som er avhengig av hjelp for å meistre dagleglivet sitt, har krav på sosiale tenester.

Den som sjølv ikkje kan sørge for eige livsopphald gjennom arbeid eller andre økonomiske rettar (td trygd), har krav på økonomisk stønad.

Snarveg: Pleie- og omsorgstenesta

Tenester innan Omsorg, trygd og sosiale tenester innehar mellom anna:

Avlastning og støtte:  

Avlastningstilbod i sjukeheim på Tednebakkane omsorgssenter  og avlastning for born og unge på Ternholmsenteret. Støttekontaktteneste, dagavdeling for eldre og dagsenter for funksjonshemma.
 

Buformer:

Gjeld sjukeheim, Tednebakkane omsorgssenter, omsorgsbustad, kommunal bustad, busetting av flyktningar.

Omsorgstenester

Heimehjelp, heimesjukepleie, tryggleiksalarm, matombringing. Individuell plan ved behov.
 

Pensjon

Lenker til relevant informasjon.
 

Transportteneste

Tilbod om transportkort for funksjonshemma og parkeringskort for rørslehemma.
 

Økonomiske ytingar

NAV  Øygarden gjev hjelp økonomisk stønad, trygder, pensjon m.v.

Pleie - og omsorg og NAV Øygarden Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiarar og fagleiarar
Pleie - og omsorg og NAV Øygarden
NamnStillingE-postTelefon
Britt Jorunn LandroEiningsleiar PLOMSE-post56 38 23 03 / 908 25 200
Ingeborg TovåsFagleiar Somatisk avd.E-post56 38 23 00
Brit LarssonFagleiar Demens avd.E-post56 38 23 00
Marianne V. Berland Fagleiar HeimetenestaE-post56 38 23 00
Kristin StraumeFagleiar TernholmsenteretE-post56 38 51 50
Vidar SangoltEiningsleiar NAVE-post55 55 33 33
Trond AnderssonFagleiar SosialtenestaE-post55 55 33 33
Fagleiar Arbeid/TrygdE-post55 55 33 33
Margunn DyrøyLeiande ergoterapeutE-post56 38 54 55 / 932 43 963
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.06.2016
Fann du det du leita etter?