Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Beskriving

Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringar i økologisk fruktdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte

Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

Oppdatert

29.09.2017 11:53

Kriterium

Søknaden blir vurdert ut frå dei fylkesvise retningslinene som er utarbeidde av Innovasjon Noreg.

Målgruppe

Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

Handsaming

Søknad om tilskot sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og vidaresende han til Innovasjon Noreg, som avgjer saka.

Handsamingstid

Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Vedlegg til søknad

Prosjektplan/forretningsplan

Referansar

Sist endra 02.08.2019
Fann du det du leita etter?