Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er er å fremje natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet samt redusere ureining frå jordbruket, utanom det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

SMIL-ordninga er heimla i eiga forskrift og kommunen har vedteke at tildeling skal skje i samsvar med tiltaksstrategi som er ein del av ”Strategisk landbruksplan” . Dette er tilsvarande som er gjort tidlegare år.

Hovudtrekk i forskrifta om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket:

Tilskot skal stimulere til auka verdiskaping i skogbruket samstundes som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skogen vert ivaretekne og vidareutvikla.

Fann du det du leita etter?