Beredskap og tryggleik

På desse sidene finn du informasjon om beredskap, krisehandtering og verneplikt.

Generelt om beredskap, risiko og sårbarheit

Beredskapsplan

Kommunen har ein beredskapsplan der det er laga rutiner og instruksar som skal følgjast dersom det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

Brannberedskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Målsetjinga er å sikra menneske, dyr, miljø og materielle verdiar. 

Kriseteam

Øygarden kommune har eit kommunalt kriseteam som består av personar med ulik fagbakgrunn. Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane i Øygarden kommune får naudsynt oppfølging og hjelp i krisesituasjonar.

Ulukker, katastrofer og kriser
 

Verneplikt 

Noreg har såkalla almenn verneplikt. Basert på vedtak gjort av Stortinget, vert eit bestemt tal vernepliktige kalla inn til førstegongsteneste kvart år.

Lenke til   Det Norske Forsvaret             

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 09.04.2018
Fann du det du leita etter?