Rus og psykisk helse

Psykiske problem kan væra alt frå mild angst og lettare depresjonar, til meir alvorlege psykiske problem.

Rusmiddelavhengighet er bruk av ulike rusmidler som har ført til skadevirkningar i forhold til fysisk/psykisk helse, sosiale relasjonar og økonomi. 

Me er her for å hjelpe deg slik at du kan leve eit så godt liv som mogeleg.

Søknadsskjema - Tenester innan psykiatri

Me kan gje tilbod om;

 • Støttesamtaler
 • Individuell plan
 • Støtte i sorg /kriser
 • Heimebesøk
 • Oppfølging etter utskriving frå sjukehus/rusbehandling
 • Tillaging av medisinar i vekedosett
 • Råd og vegleiing til brukarar og pårørande av tenesta.
 • Miljøarbeid, sosial trening og hjelp til daglege gjeremål/utfordringar.
 • Tilvising til ulike instansar
   

Familiens Hus - Logo - Klikk for stort bilete

Samarbeid med andre tenester i Familiens Hus

Helsestasjon, barnevern, PPT, familiesenter, kommunepsykolog                                           

Andre samarbeidspartnarar er;

Kva er ein IP - Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester, har rett til å få utarbeida ein individuell plan dersom personen sjølv ynskjer det. Individuell plan er "tenestemottakar sin plan". Det inneber at det er tenestemottakar sine mål som skal være utgangspunktet for prosessen.

Brukarmedverknad

Du kan være med å påvirke ved å stille spørsmål, og utarbeide dine eigne mål. Hjelpar kan bidra med fagkunnskap - brukar kjenner problema på kroppen, og veit mest om sine eigne vanskar.

Korleis gå fram om du har noko å klage på?

Rett til å klage er når du har fått avslag på ei helse- og omsorgsteneste du har søkt på. Slike klager skal rettast mot den som har fatta vedtaket. Den vert sendt til Fylkesmannen som behandlar klaga og avgjer saka endeleg.

Du kan få hjelp frå kommunen til å skrive klaga.

Tilsynssaker er klager der Fylkesmannen får ei klage frå deg som brukar, pårørande eller   annan interessent i saker som gjeld kvaliteten på helsehjelpen, eller helsepersonells oppførsel. Saksbehandlinga skal i slike saker skje etter reglane i bl.a. pasient- og brukerrettighetsloven  §§ 7-4 og 7-4a.

Rus og psykisk helse - kontaktinformasjon Her finn du kontaktinformasjon for rus og psykisk helse
Rus og psykisk helse - kontaktinformasjon
NamnStillingE-postTelefonMobil
Sølvi DåvøyFagleiarE-post56 38 54 43930 55 017
Sølvi HolmedalPsykologE-post56 38 54 66
Else SkjævelandVernepleiarE-post56 38 54 44992 16 112
Kari R. EideMiljøarbeidarE-post56 38 54 63930 59 018
Christer FlagtvedtMiljøterapeutE-post56 38 54 63 482 32 831
Randi HarkestadRuskonsulentE-post56 38 54 65992 16 104
Publisert av Sølvi Dåvøy. Sist endra 22.08.2016
Fann du det du leita etter?

Sølvi Dåvøy

Fagleiar rus og psykisk helse
E-post :