Buformer

Dersom ein av ulike årsaker ikkje kan skaffe seg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpe med å skaffe bustad.

Snarvegar: Tednebakkane omsorgssenter - Ternholmsenteret

Ulike tilbod for innbyggjarane i Øygarden:

Busetting av flyktningar

Flyktningar som kjem til Øygarden får hjelp til å skaffe seg bustad gjennom NAV Øygarden, i samarbeid med Øygarden kommune.
 

Kommunale bustader

Kommunen har ulike bustader for sosialt vansklegstilte som disponerast av NAV - Øygarden.
 

Mellombels husvære

Kommunen har ikkje gjennomgangsbustader, men NAV - Øygarden hjelper til å finne bustad i akutte situasjonar.
 

Omsorgsbustad

Pleie - og omsorgseininga disponerer omsorgsbustad og tildeler etter vedtekne reglar. Søknadane vert handsama fortløpande.

Sjukeheim - langtidsopphald

Tednebakkane omsorgssenter gjev tilbod til personar med så store hjelpebehov at pleie- og omsorgstenesta ikkje er i stand til å ivareta hjelpebehov i heimen. 

Søknadsskjema - Helse og omsorgstenester 

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?