Alle eigedommar i Øygarden kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta. Avfallet frå hushaldninga vert henta anna kvar veke for restavfall og kvar 4. veke for papiravfall.

Snarvegar: Avfallshandtering - Farleg avfall - Heimekompostering - Renovasjonsforskrifta (PDF, 85 kB)

Rekkja av øyar som utgjer Øygarden kommune strekker seg 30-35 km nord-nordvestover frå "Svelgen", grensa mot Fjell i sør, til Hernar/Nordøy yttarst mot Fedjeosen. 

Øygarden kommune står for vassforsyninga i kommunen. Innbyggjarane får vatn frå 2 vassverk i kommunen.

Snarvegar: Vakttelefonar

Slamtømegebyr er eit gebyr du må betale for den tenesta kommunen utfører med å ta seg av kloakkslam frå eigedommen din. Alle eigedommar som ikkje er tilknytt kommunalt avløpsnett, skal vere tilknytt slamavskiljar (septiktank) pga. at ein ikkje har høve til å sleppe kloakken frå eigedommen rett ut i naturen

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast i samband med at du knyter eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller at du får pålegg om slik tilkopling.
 

Visse typar avfall krev spesialhandsaming fordi dei er særleg farlig for miljø og helse. Når du skal kvitte deg med slikt avfall, må du levere det inn på Straume gjenbruksstasjon, utan å blande det med anna avfall.

Snarveg: Gjenbruksstasjon - Renovasjon

Feietenesta er ein del av brannvesenets lovpålagde, førebyggande oppgåver.

Det kommunale vegnettet som skal brøytast i Øygarden kommune er delt inn i 3 rodar. Til saman utgjer dette 33 km.

Kontraktsperioden startar 15. oktober og strekkjer seg til 15.april året etter.

Øygarden brannvesen er Øygarden kommunes brann og redningskorps. Oppgåva vår er å beskytta og redda: liv, helse, miljø og materielle verdiar.

Naudnummer ved brann : 110

Innbyggjarane i Øygarden kan levera avfall på Straume gjenbruksstasjon.
Du må ha med deg kundekort (PDF, 174 kB) som alle husstandar skal ha fått tilsendt gjennom posten. Manglar du kort, kontakt servicetorget i Øygarden kommune på tlf. 56 38 20 00.

Øygarden kommune får månge telefonar vedrørande brøyting. Her kan du finne telefonnummer til brøytemannskapa og lese hovudmomenta i kommunen sin brøyteberedskap.

Fylkesmannen har fordelt 300 tusen kroner i skjønstilskot til interkommunalt beredskapsarbeid til fem kommunar i vest.

Nå er det tid for å melde seg på til årets stormønstring. I fjor deltok mer enn en halv million mennesker i Norge i en av de mer enn 5000 brannøvelsene som fant sted i forbindelse med Nasjonal brannøvelse 2011. Dette er så langt tidenes massemønstring for brannvern i Norge, ja kanskje til og med en verdensrekord? Greier vi å slå denne rekorden i år?

Eit samla kommunestyre (20.06.12) har gått inn for at arbeidet med detaljprosjektering for utbygging av Toftøy og Blomvåg vassverk skal setjast i gong.

Overnatting i skular, barnehagar, forsamlingshus og andre bygningar som ikkje er berekna for overnatting, reknast som unormal risiko etter brannlovas § 7 og førebyggjande forskrift § 3-6. Det skal då gjelde sikkerheitsreglar som både utleigar og leigetakar må følgje.

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avlaupsanlegg skal det søkjast til kommunen om dette. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avlaupsanlegget.

Fann du det du leita etter?