Ein reguleringsplan er eit detaljert plankart med planføresegner og planskildring.
I kva grad detaljar i ein plan skal presenterast kan variere, avhengig av føremålet med planen og om det skal leggjast opp til vidare detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunktet nærmar seg.

Øygarden kommune har saman med kommunane Askøy, Sund og Fjell utarbeida ein felles planpakke, som er ei rettleiing for utarbeiding av private planar.

OFFENTLEG ETTERSYN

I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova har Planutvalet i Øygarden kommune i møte
15.01.2013 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for bustadområde B3 ut til offentleg ettersyn.

Område B3 er vist som flateregulert bustadområde i vedteken reguleringsplan for Storevarden bustadfelt, godkjent 08.12.04.

GNR/BNR 52/11 M. FL. Tjeldstø - Reguleringsplan bustadområde

I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova har Planutvalet i Øygarden kommune i møte
26.11.12 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for bustadområdet Tjeldstø BF6 ut til offentleg ettersyn.

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova vedtok Øygarden kommunestyre i møte 19.09.2012 å godkjenne følgjande reguleringsplan:

I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova vedtok Planutvalet i Øygarden kommune i møte
11.09.2012, sak 111/12, å leggje følgjande private forslag til reguleringsendring ut til offentleg ettersyn

SÆLE BRYGGE - Fritidsbustadområde

Melding om offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Ovågen aust

I medhald av § 12-10 i plan- og bygningslova har Planutvalet i Øygarden kommune i møte 14.08.2012, sak 102/12, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan m/ tilhøyrande føresegner til offentleg ettersyn. Planforslaget er fremja av Rambøll Norge A/S på vegne av Øygarden kommune.

I medhald av § 27-2 i plan- og bygningslova (1985) vedtok Øygarden
kommunestyre i møte 28.03.2012 å godkjenne følgjande reguleringsplan:

REGULERINGSPLAN OKSNESET INDUSTRIOMRÅDE

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova vedtok Øygarden kommunestyre i møte 20.06.2012 å godkjenne følgjande reguleringsplan:

SOLVANG BUSTADFELT, TORSTEINSVIK

Øygarden kommunestyre har i møte 01.02.2012, sak 010/12, vedteke å godkjenne områdeplan for Tjeldstø med tilhøyrande føresegner.
Vedtaket er fatta i medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova.

I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova har Planutvalet i Øygarden kommune i møte 28.09.2011, sak 139/11, vedteke å leggje følgjande forslag til privat reguleringsplan ut til offentleg ettersyn.

STEINSNESET BUSTADFELT -  ALVHEIM

I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova har Planutvalet i Øygarden kommune i møte 28.09.2011, sak 141/11, vedteke å leggje følgjande forslag til privat reguleringsplan ut til offentleg ettersyn.

SOLVANG BUSTADFELT -  TORSTEINSVIK

Fann du det du leita etter?