Bustad og eigedom / Tekniske tenester

Tekniske tenester i Øygarden kommune finn du på desse sidene.

Plan og forvaltning
Planarbeid - Byggjesak - Oppmåling - Kart og geodata - Landbruk og miljø

Drift og service
Vatn
, avlaup, renovasjon, vegar, reinhald, brannvesen, feiing og kommunale bygningar

Andre snarvegar : Henting av avfallBrøyting - Kommunale gebyr og brukarbetalingar - Byggblankettar/skjema - Byggsøk

 

Tema innan bustad og eigedom:

Bygging
Skal du byggje garasje eller utvide huset ditt? Under bygging finn du svar på korleis du går fram og kva reglar som gjeld. 

Eigedom
Kommunale tenester knytt til eigedom er mellom anna adressetildeling, deling av grunneigedom, eigedomsskatt, renovasjon, tilknytning til vatn- og kloakk. 

Finansiering
Søknad om startlån frå Husbanken er omtalt her. 

Flytting
Du melder flytting til folkeregisteret. 

Kjøp og sal
Lenker til offentleg informasjon ved kjøp og sal av eigedom. 

Leige og utleige
Utleige av kommunal bustad og busetjing av flyktningar er omtalt her.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 07.05.2018
Fann du det du leita etter?