Nasjonale smittevernråd for skoleskyssen omtales i smittevernveilederne for skoler, og er noe annerledes enn de generelle reiserådene som gjelder for ordinære reisende og kollektivtrafikken generelt. Per i dag er skolehverdagen kategorisert til «gult nivå», noe som innebærer at skoleskyssen kan gjennomføres med tilnærmet fullt utnyttet kapasitet.

Ei ny skulekortløysning er under utvikling. Som følgje av dette vil elevane som allereie har skulekort, måtte nytte same kortet kommande skuleår. Skyss vil berre produsere nye skolekort til elevar i 1. og 8. klasse, og skulane vil få tilsendt oblat med riktig skuleår som kan delast ut til elevane som framleis har innvilga rett på skuleskyss.

Delta i Noregs største og kulaste lesekampanje Sommarles.no er ei lesekampanje som biblioteka arrangerer for barneskuleelevar i sommerferien.

Trygg Trafikk vil på vegne av Samferdselsdepartementet invitera alle barn i Vestland fylke til å delta i ein teikne- og skrivekonkurranse. Føremålet med konkurransen er å sikra barn sin medverknad i utforminga av Barnas Transportplan, som skal vera ein del av Nasjonal Transportplan for 2022-2033.