Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin.

 

 

I perioden 31. august til 25. september skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Du kan lese meir om dei nasjonale prøvene på nettsida til Utdanningsdirektoratet.

Det er vanleg at barn og unge opplever engstelse i ulike situasjonar og i periodar. Ofte er dette naturleg utviklingsangst, som varer i ein periode før den slepp taket. For nokon blir dette likevel vedvarande plager som får følger for dagleg fungering i familien, på skulen og/eller på fritida.

I Øygarden kommune er det strekningar som er klassifisert som «særleg farleg eller vanskeleg skuleveg». Dersom det er aktuelt, finn de søknadsskjema her.

Vi ønskjer alle elevar og føresette velkomen til nytt skuleår måndag 17. august.

Øygarden kommune tilbyr ulike sommaraktivtetar for barn og unge i grunnskulen (gjeld ikkje barn som skal byrje på skule til hausten). Under finn de lenke til informasjon om dei ulike aktivitetane og påmelding.

Delta i Noregs største og kulaste lesekampanje Sommarles.no er ei lesekampanje som biblioteka arrangerer for barneskuleelevar i sommerferien.

Ei ny skulekortløysning er under utvikling. Som følgje av dette vil elevane som allereie har skulekort, måtte nytte same kortet kommande skuleår. Skyss vil berre produsere nye skolekort til elevar i 1. og 8. klasse, og skulane vil få tilsendt oblat med riktig skoleår som kan delast ut til elevane som framleis har innvilga rett på skoleskyss.