Kommunale planar og styringsdokument

Her finn du informasjon om kommunale planar og andre styringsdokument for Øygarden kommune. 

Planar som er ute til offentleg ettersyn ligg under kunngjeringar.

Vi vil freiste å halde sida oppdatert med informasjon,  men nøl ikkje med å sende melding til postmottak@oygarden.kommune.no om det er noko du ikkje finn.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 15.02.2017

Aktuelle dokument

- Kommunale gebyr og brukarbetalingar frå 01.01.15 (PDF, 625 kB)


Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert vedteken av kommunestyret. Planen har ein samfunnsdel og ein arealdel.
 

Kommuneplan 2014-2022:

Samfunnsdelen (PDF, 12 MB)
Planskildring med føresegner (PDF, 15 MB)
Plankart (PDF, 8 MB)
Konsekvensutgreiing med risiko og sårbarheitsanalyse (PDF, 5 MB)
Uavklart planområde for Skarvøyosen (PDF, 153 kB)
 

Kommunedelplanar

Ein kommunedelplan er på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen

Kommunedelplan Rongøy - planprogram (PDF, 845 kB) vedteken 10.06.2009
Kulturplan 2013-2023 (PDF, 5 MB) - vedteken 13.02.2013

Overordna risiko og sårbaranalyser

KommuneROS 2014 (PDF, 575 kB)
KystROS 2014 (PDF, 11 MB)
Vedtekne akseptkriterium for arealplanar (PDF, 2 MB)

Temaplanar

Barnehageplan 2009-2015 (PDF, 379 kB)
Bustadpolitisk handlingsplan 2009 - 2013 (PDF, 553 kB)
Energi og klimplan 2011-2016 (PDF, 7 MB)
Folkehelserapport 2015 (PDF, 4 MB)
Hovudplan for avlaup 2013-2016 (PDF, 2 MB)
Hovdplan for vassforsyning 2013-2017 (PDF, 2 MB)
Kystsoneplan 2006-2014 (PDF, 23 MB)
Landbruksplan 2010-2014
Pleie og Omsorgsplanen 2007-2020 (PDF, 266 kB)
Vedlegg Pleie/omsorgsplan: Tenestestandard (PDF, 131 kB)
Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 (PDF, 624 kB)
Plan for selskapskontroll 2012-2016 (PDF, 670 kB)
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 (PDF, 2 MB)
Smittervernplan 2012-2016 (PDF, 823 kB)
Trafikksikringsplan 2012-2016 (PDF, 6 MB)
Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme 2016-2020 (PDF, 199 kB)
Forvaltningsplan sjøfugl (PDF, 12 MB)

Reguleringsplanar

Øygarden kommune arbeidar med å registrera alle godkjende reguleringsplanar i kartportalen Kartikus (vel arealplanar oppe til venstre), men er ikkje komen heilt i mål. Ta kontakt med Servicetorget, tlf 56 38 20 00 viss du ikkje finn planen du leitar etter.

Budsjett, økonomiplan og årsmelding

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeidar kommunen ei årsmelding.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 14 MB)
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 (PDF, 10 MB)
Budjsett 2015 og økonomiplan 2015-2018 (PDF, 8 MB)
Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 (PDF, 13 MB)

Årsmelding og årsrekneskap 2015 (PDF, 12 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 198 kB)
Årsmelding og årsrekneskap 2014 (PDF, 7 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 471 kB)
Årsmelding og årsrekneskap 2013 (PDF, 9 MB)
Årsmelding 2012 (PDF, 5 MB)
Årsmelding 2011 (PDF, 2 MB)

Viktige styringsdokument

Administrativt delegasjonsreglement (PDF, 312 kB)
Arkivplan
Etiske retningsliner (PDF, 152 kB)
Finansreglement (PDF, 26 kB)
Kommunal planstrategi 2016-2019 (PDF, 3 MB)
Politisk delegasjonsreglement (PDF, 383 kB)
Reglement for investeringsprosjekt (PDF, 67 kB)
Reglement for økonomiplan (PDF, 50 kB)
Strategisk kompetanseplan 2015-2020 - Læring og utvikling (PDF, 607 kB)
 

Forskrifter og vedtekter

- Eigarskapsmelding pr september 2016 (PDF, 149 kB)
- Eigedomsskattetakstvedtekter - Takstnemnd (PDF, 118 kB)
- Etiske retningsliner for folkevalde (PDF, 37 kB)
- Kommunalteknisk VA-norm (PDF, 405 kB)
- Politivedtekter (PDF, 47 kB)
- Reglement for folkevalde sin innsynsrett (PDF, 34 kB)
- Reglment for godtgjersle til folkevalde (PDF, 46 kB)
- Reglement for sakshandsaming i folkevalde organ (PDF, 90 kB)
- Reglement for sakshandsaming i kommunestyret (PDF, 97 kB)
- Skuleruta 2016-2017 (PDF, 83 kB)
- Skuleruta 2017-2018 (PDF, 83 kB)
- Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 66 kB)
- Vedtekter for skulefritidsordninga (PDF, 59 kB)
- Vegnorm for Øygarden kommune (PDF, 794 kB)

Fann du det du leita etter?