Vil du vera valmedarbeidar på valdagen - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Vil du vera valmedarbeidar på valdagen

Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar i Øygarden kommune til å delta i valgjennomføringa på valdagen for Stortings- og sametingsvalet 2021.

Ill. Valgdirektoratet - Klikk for stort bileteIll. Valgdirektoratet

Kven ser vi etter?

 • Du må være fylt 18 år.
 • Du kan ikkje vere listekandidat ved stortingsvalet 2021
 • Du må vere serviceinnstilt, nøyaktig og ha gode kunnskapar om bruk av elektronisk verktøy (PC og Smart
 • telefon)
 • Du må ha god helse og arbeidskapasitet, og kunne vere aktiv store deler av dagen
 • Du må kunne rettleie veljarar og vere fleksibel ved jobbrotasjon
 • Du må ha tatt i bruk MinID eller BankID, og være kjent med bruken av dette for pålogging til det valadministrative systemet
 • Du må kunne delta på obligatorisk 3 timars opplæring i august
 • Du treng ikkje vere busett i Øygarden kommune

Når skjer valet?

Valet går føre seg i 13 ulike vallokale måndag 13. september. Vallokala er opne for veljarane frå kl. 09:00 til kl. 21:00.
Arbeidsdagen for valmedarbeidarane kan verta delt inn i to skift, men det er opp til leiar i røystestyret å organisere arbeidet i vallokalet.

Arbeidsoppgåver

 • Ta i mot og rettleie veljarar
 • Kontrollere legitimasjon
 • Søkje opp veljarane i elektronisk manntal og krysse av for avlevert røystesetel
 • Stemple røystesetlane
 • Sikre at veljarane legg setlane riktig i urnene
 • Telje røystesetlar når stemmegivinga er ferdig kl. 21:00
 • Også andre oppgåver kan verta lagt til valmedarbeidarane på valdagen

Vallokale i Øygarden kommune

Vallokale i Øygarden kommune
Krins Vallokale
01  Stranda Stranda skule
02 Spildepollen Spildepollen skule
03   Skogsvåg Sundhallen
04 Skålvik Skålvik skule
05 Ulveset Ulveset skule
06 Kolltveit Bildøyhallen
07 Bjorøy/Tyssøy Bjorøy skule
08   Brattholmen          Brattholmen skule
09   Hjelteryggen          Hjelteryggen skule
10   Foldnes Foldnes skule
11   Ågotnes Ågotneshallen
12   Rong Hjeltefjorden Arena
13   Tjeldstø Tjeldstø skule

I søknadsskjemaet kan du krysse av for kva lokale du vil føretrekkje å arbeide i eller om du er fleksibel og kan arbeide i kva som helst av dei 13 lokala.

Du vil og få spørsmål om du har høve til å arbeide heile valdagen (frå  08.00 – ca 23.00) eller om du ønskjer å arbeide halv dag.

Søknadsskjema

Søk om å bli valmedarbeidar i Øygarden

Søknadsfrist er 20. august.

Organisering og betaling

Kvar krins/vallokale har eit røystestyre på tre personar; leiar, nestleiar og medlem. Desse har det formelle ansvaret og administrerer røystegjevinga i vallokalet. Dei andre i vallokalet er valmedarbeidarar.

Alle som deltek vert godtgjort for arbeidet på valdagen og for den obligatoriske opplæringa.

Satsane er

 • Medlemer i røystestyra og andre valmedarbeidarar: kr 225,- pr time
 • Leiar i røystestyret får eit funksjonstillegg på: kr 750 pr dag
 • For å delta på 3-4 timars obligatorisk opplæring: kr 500
 • For å delta i klargjering av vallokale før valdagen: kr 500.

Obligatorisk opplæring

Alle må møte på opplæring i regelverk, rutinar og datasystem. Det vert sett opplæringsdatoar på ettermiddag i slutten av august.