Brukarråd for omsorgstenesta

Brukarråd for omsorgstenesta vart oppretta av kommunestyret 06. oktober 2022. 

Rådet skal gje kommunen viktige tilbakemeldingar for arbeidet ein gjer innanfor helse- og velferdstenestene. Helse- og velferdstenestene står framfor store oppgåver. Befolkninga si alderssamansetting vert endra og kompleksiteten i oppgåveløysinga vil auke. Skal kommunen vera i stand til å utvikle morgondagens tenester er eit brukarråd av høg verdi og ei viktig stemme inn i kommunen sitt arbeide når store satsingar innan helse- og velferd enten skal evaluerast, utgreiast eller implementerast. Eit brukar- og pårørandeutval for omsorgstenesta vil vera ein av fleire byggjesteinar som vil vera ein viktig ressurs for utviklinga av framtida sine helse- og velferdstenester.

Brukarrådet har følgjande ansvarsområde

Rådet har ikkje vedtaksmynde, men er eit rådgjevande organ. 

Brukar- og pårørande utval vert sett på som ein god måte å få inn brukarerfaringar og brukarperspektivet på system nivå. 

Ein ønskjer å nå følgjande:

  • Utvikle ein arena for dialog og skapa ein møteplass mellom kommunen, brukarar og pårørande som får omsorgstenester
  • Få innspel frå brukarane og pårørande knytt til tiltak som skal arbeidast fram eller evaluerast
  • Vidareutvikle innsatsen med å få tenestene i kommunen til å arbeide godt i saman, til beste for brukarar og pårørande

Rådet har 10 medlemmer i tillegg til leiar.

Medlemmer, møteplan med innkalling og protokollar

Her finn du oversikt over møte i rådet med innkalling og protokollar, leiar og representantar med kontaktinformasjon

Sekretariat

Kontakt politisk sekretariat