Utval for tenester og levekår

Utval for tenester og levekår (UTL) er eit av tre hovudutval i kommunen, som alle innstiller i saker til overordna politiske organ, og gjer vedtak i tråd med delegasjon

Utval for tenester og levekår har følgjande ansvarsområde:

  • Helse/skule/sosial/barnehage/omsorg/NAV - drift og planlegging
  • Kommunedelplanar (tematiske innanfor leverkårsområde)
  • Samfunnskontakt - frivillige lag og organisasjonar, idrett, kyrkja
  • Kultur og kulturskulen

Utvalet har 11 medlemmer.

Her finn du oversikt over møte i UTL, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon