Utval for samfunnsutvikling

Utval for samfunnsutvikling (UFS) er eit av tre hovudutval i kommunen, som alle innstiller i saker til overordna politiske organ, og gjer vedtak i tråd med delegasjon

Utval for samfunnsutvikling har følgjande ansvarsområde:

  • Kommuneplanen sin samfunnsdel
  • Samferdsel
  • Kommunale eigedomar - planlegging, bygging og utvikling
  • Miljøsaker
  • Landbrukssaker
  • Kommunedelplanar innanfor samfunnsutvikling
  • Lokaldemokrati og identitet
  • Samordning av samfunnsplan og arealplan
  • Samferdselrelaterte problemstillingar, knytt til vegar og infrastruktur, kollektivtrafikk og rutetilbod, regionale problemstillingar m.m.
  • Problemstillingar knytt til fysisk miljø

Utvalet har 11 medlemmer.

Her finn du oversikt over møte i UFS, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon