Utval for plan

Utval for plan (UFP) er eit av tre hovudutval i kommunen, som alle innstiller i saker til overordna politiske organ, og gjer vedtak i tråd med delegasjon.

Utval for plan har følgjande ansvarsområde:

 • Overordna plan og utvikling knytt til kommuneplanen sin arealdel, her under planprogram, reguleringsplanar m.m.
 • Kommunedelplanar (areal)
 • Reguleringssaker og arealrelaterte saker
 • Alle saker etter plan- og bygningslova, unntatt slutthandsaming av klagesaker
 • Alle klagesaker (også kurante) innan byggesak går til utval for plan med innstilling til vedtak etter følgjande modell:
  - Etter at klagen er mottatt vert klagen handsama administrativt
  - Klagen vert deretter sendt til utval for plan med innstilling til vedtak
  - Utval for plan vedtek om klagen skal takast til følgje eller ikkje
  - Om utval for plan ikkje tek klagen til følge, vert den sendt Statsforvaltaren for endeleg avgjerd

Utvalet har 11 representantar.

Her finn du oversikt over møte i UFP, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon