Administrativt delegeringsreglement

All delegert mynde skal utøvast i samsvar med reglementa for delegering, dei sakshandsamingsregler som følgjer av lov og forskrifter og dei etiske retningslinjene til kommunen. 

Vidare skal all delegert mynde blir utøvd innanfor plan- og budsjettrammer og andre reglement og retningslinjer vedteke av overordna organ.

Administrativt delegeringsreglement