Administrasjon

Her finn du informasjon om administrativ leiing i Øygarden kommune. 

Kommunedirektør

Rune Lid - Klikk for stort bileteRune Lid
Telefon: 918 61 527
E-post: rune.lid@oygarden.kommune.no

Kommunedirektøren og dei fem kommunalsjefane utgjer leiargruppa.

Assisterande kommunedirektør

Åse Vik
Telefon: 930 05 178
E-post: ase.vik@oygarden.kommune.no
 

 


Kommunalsjef for Oppvekst

Anne-Merete Vabø Haugane - Klikk for stort bileteAnne-Merete Vabø Haugane
Telefon: 400 85 496
E-post: Anne-Merete.Haugane@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Jon Erik Egeland
Telefon: 915 20 625
E-post: jon.egeland@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Anna Nesje Nes
Telefon: 928 15 996
E-post:

Tensester under kommunalsjefområdet:

 • Barnehagar
 • Grunnskular og SFO
 • Vaksenopplæring
 • Barn, unge og familietenester (helsestasjon, skulehelseteneste, jordmorteneste og kommunepsykolog 0-23 år)
 • PPT
 • Barnevern, barnevernsvakt og krisesenter
 • Fagstab

Kommunalsjef for Helse og velferd

Line Barmen - Klikk for stort bileteLine Barmen
Telefon: 993 77 018
E-post: line.barmen@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Tove Helleland
Telefon: 997 07 128
E-post: tove.helleland@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Koordineringssenter
 • Sjukeheimar
 • Omsorgsbustader med og utan heildøgnsbemanning
 • Rus og psykisk helse
 • Flyktningteneste
 • Helse, meistring og rehabilitering
 • Tenester til menneske nedsett funksjonsevne
 • NAV (kommunal del)
 • Heimetenester
 • Lokalmedisinsk senter
 • Legeteneste og legevakt

Kommunalsjef for Kultur og samfunn

Råmund Skjold - Klikk for stort bileteRåmund Skjold
Telefon: 413 69 187
E-post: ramund.skjold@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Rune Landro
Telefon: 938 17 044
E-post: rune.landro@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Kultur (barne- og ungdomskultur, bibliotek, medborgarskap og idrett)
 • Plan, geodata og oppmåling (areal- og samfunnsplan, geodata og oppmåling)
 • Eigedom, drift og vedlikehald (byggdrift, samferdsle og transport)
 • Reinhald
 • Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning (dele- og byggesak, tilsyn, klager og miljøforvaltning)

Kommunalsjef for Økonomi

Anne Erdal - Klikk for stort bileteAnne Erdal
Telefon: 902 88 087
E-post: anne.erdal@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Økonomistyring
  - Budsjett, finans og eigedomsskatt
  - Rekneskap og økonomisk internkontroll
  - Løn
 • Innkjøp og investering
 • Kemner

Kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering

Sissel Iren Nesse - Klikk for stort bileteSissel Iren Nesse
Telefon: 915 96 222
E-post: sissel.nesse@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Drift (IKT, dokumentsenter/sentralarkiv og personalforvaltning)
 • Service (Innbyggjartorg, politisk sekretariat, forvaltning og saksbehandling, eigarstyring, informasjon, brukarstøtte, bustadkontor)
 • Utvikling (forsking og utvikling, digitalisering og personalutvikling)
 • Tryggleik (beredskap, kommuneadvokat, overordna internkontroll, HMT, personvern/GDPR og informasjonstryggleik)