Beredskap

Øygarden kommune har ein beredskapsplan som gjeld heile organisasjon.
I tillegg skal kvar eining ha ein delplan for sitt område.

Kriseleiinga

Kriseleiing kan etablerast når

  • hendinga vil eller kan påverke mange innbyggjarar i kommunen
  • hendinga krev tiltak frå fleire kommuneområder
  • hendinga vil medføre eit stort informasjonsbehov 

Mindre hendingar vert handtert på fagnivå.

Beredskapskoordinatorar i Øygarden kommune er June Johannesen og
Sveinung Nymark

Kommunedirektør, assisterande kommunedirektør og kommunalsjefane har ansvar og fullmakt til å etablere kriseleiing. Ordførar har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmar i kriseleiinga: kommunedirektør, kommunalsjefar og støtte funksjonar.  Ordførar skal alltid kallast inn til første møte.

Psykososialt kriseteam

  • Informasjon kjem så snart den føreligg

Smittevern

  • Jan Eikås er smittevernlege

Kommuneoverlege

  • Stein Inge Stigen er kommuneoverlegen og har ansvar for miljøretta helsevern 

Beredskap i heimen

Tenk gjennom kva farar og ulykker som kan ramme deg heime, og førebu deg best mogleg. Dersom du mistar straum eller vert isolert av veret i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv nokre dagar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laga ei god side med råd om egenberedskap.

Kontakt oss


June Johannesen
Beredskapskoordinator
Mobil: 481 32 938

Sveinung Nymark
Beredskapskoordinator
Mobil: 900 10 901

Andre
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Legevakt - tlf:116 117