Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Beredskap

Øygarden kommune har ein beredskapsplan som gjeld heile organisasjon.
I tillegg skal kvar eining ha ein delplan for sitt område.

Kriseleiinga

Kriseleiing kan etablerast når

  • hendinga vil eller kan påverke mange innbyggjarar i kommunen
  • hendinga krev tiltak frå fleire kommuneområder
  • hendinga vil medføre eit stort informasjonsbehov 

Mindre hendingar vert handtert på fagnivå.

Beredskapssjef i Øygarden kommune er June Johannesen. Beredskapskoordinator er
Thomas Bekkenes.

Kommunedirektør, assisterande kommunedirektør og kommunalsjefane har ansvar og fullmakt til å etablera kriseleiing. Ordførar har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmar i kriseleiinga: kommunedirektør, kommunalsjefar og støtte funksjonar.  Ordførar skal alltid kallast inn til første møte.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er ei tverrfagleg samansett gruppe av tilsette frå ulike arbeidsplasser i kommunen. Vi har kunnskap og erfaring i å hjelpa til ved alvorlege hendingar, i form av psykososial og/eller praktisk bistand.

Smittevern

Jens Even Eikås er smittevernlege.

Kommuneoverlege

Stein-Inge Stigen er kommuneoverlege og har ansvar for miljøretta helsevern. 

Beredskap i heimen

Tenk gjennom kva farar og ulukker som kan ramma deg heime, og førebu deg best mogleg. Dersom du mistar straum eller vert isolert av veret i fleire dagar, bør du vera rusta til å klare deg sjølv nokre dagar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laga ei god side med råd om egenberedskap

Kommunale planar

Informasjon til naboar om terminalane til Gasnor

Kontakt oss


June Johannesen
Beredskapskoordinator
Mobil: 481 32 938

Andre
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Legevakt - tlf:116 117