Aktuell informasjon

Beredskap

Øygarden kommune har ein beredskapsplan som gjeld heile organisasjon.
I tillegg skal kvar eining ha ein delplan for sitt område.

Kriseleiinga

Kriseleiing kan etablerast når

  • hendinga vil eller kan påverke mange innbyggjarar i kommunen
  • hendinga krev tiltak frå fleire kommuneområder
  • hendinga vil medføre eit stort informasjonsbehov 

Mindre hendingar vert handtert på fagnivå.

Beredskapssjef i Øygarden kommune er June Johannesen. Beredskapskoordinator er
Thomas Bekkenes.

Kommunedirektør, assisterande kommunedirektør og kommunalsjefane har ansvar og fullmakt til å etablera kriseleiing. Ordførar har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmar i kriseleiinga: kommunedirektør, kommunalsjefar og støtte funksjonar.  Ordførar skal alltid kallast inn til første møte.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er ei tverrfagleg samansett gruppe av tilsette frå ulike arbeidsplasser i kommunen. Vi har kunnskap og erfaring i å hjelpa til ved alvorlege hendingar, i form av psykososial og/eller praktisk bistand.

Smittevern

Jens Even Eikås er smittevernlege.

Kommuneoverlege

Stein-Inge Stigen er kommuneoverlege og har ansvar for miljøretta helsevern. 

Beredskap i heimen

Tenk gjennom kva farar og ulukker som kan ramma deg heime, og førebu deg best mogleg. Dersom du mistar straum eller vert isolert av veret i fleire dagar, bør du vera rusta til å klare deg sjølv nokre dagar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laga ei god side med råd om egenberedskap

Kommunale planar

Informasjon om storulykkebedrifter - Øygarden kommune

Kontakt oss


June Johannesen
Beredskapssjef
Mobil: 481 32 938

Andre
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Legevakt - tlf:116 117