Kommunalt føretak (KF)

Øygarden brann og redning var eit kommunalt føretak (KF). Styret vart vald av, og direkte underlagt, kommunestyret i Øygarden kommune. Brann- og redningssjefen rapporterte til styreleiar.

Kommunestyret i Øygarden kommune vedtok i desember 2022 og avvikle Øygarden brann og redning KF.

Regionen har i omlag av 40 000 innbyggjarar, og eit landareal på om lag 300 km2

Føretaket var delt inn i tre avdelingar:

ØBR har tre brannstasjonar (Dalsneset, Skogsskiftet og Ågotnes). Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes, der administrasjonen held til, og har omlag 70 heil- og deltidstilsette.