Kommunalt føretak (KF)

Øygarden brann og redning er eit kommunalt føretak (KF). Styret er vald av, og direkte underlagt, kommunestyret i Øygarden kommune. Brann- og redningssjefen rapporterar til styreleiar.

Regionen har i overkant av 39 000 innbyggjarar, og eit landareal på om lag 300 km2

Føretaket er delt inn i tre avdelingar:

ØBR har tre brannstasjonar (Dalsneset, Skogsskiftet og Ågotnes). Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes, der administrasjonen held til.

Føretaket har omlag 60 heil- og deltidstilsette.