Kommunalt føretak (KF)

Øygarden brann og redning er eit kommunalt føretak (KF). Styret er vald av, og direkte underlagt, kommunestyret i Øygarden kommune. Brann- og redningssjefen rapporterar til styreleiar.

Regionen har omlag 38 700 innbyggjarar, og eit landareal på om lag 300 km2

Føretaket er delt inn i tre avdelingar:

ØBR har tre brannstasjonar (Dalsneset, Skogsskiftet og Ågotnes). Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes, der administrasjonen held til.

ØBR har det administrative ansvaret for Kystverket sitt oljeverndepot, for den del som tidlegare var på Coast Center Base på Ågotnes. Denne depotstyrken er no samlokalisert med Solund depot på Mongstad Base. 

Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette.