Kart

I dei digitale kartløysingane til Øygarden kommune får du tilgang på ulike kartlag med mykje informasjon. «Enkelt kart» er tilrettelagt for dei som ønskjer ei enkel og rask innsynsløysing, uavhengig av plattform (pc, mac, nettbrett og mobil). «Avansert kart» gir deg innsyn i alle kartlaga. Løysinga er utvikla for bruk på datamaskin og eignar seg dårlig på andre plattformar.  

Digitale kart

Oversikt over kartlag og kartløysingane til kommunen

Enkelt kart

Avansert kart

Oversiktskart og grunnkart Oversiktskart og grunnkart
Eigedom og bygning Eigedom og bygning
Plandata (begrensa funksjonalitet) Plandata
Flyfoto Flyfoto
  Situasjonskart
  Adresse- og vegkart
  Arealressurskart (markslagsdata)
  Hellingskart
  Eksterne kart (WMS)
  Diverse temakart

Kommunen tek atterhald om at det kan førekoma feil og manglar i kartløysingane.

Tips

  • Kartløysingane fungerer best med nettlesaren Internet Explorer.
  • Den enkle løysinga fungerer ikkje i nettlesaren Microsoft Edge.
  • For å opna dokument i t.d. planregisteret, treng du ein pdf-lesar. Dette kan du laste ned gratis her.

Slik brukar du kartet

Du kan henta ut kartutsnitt blant anna ved å søka på adresse, eigedom (gardsnummer, bruksnummer, festenummer), enkelte stadnamn, barnehagar, helse og omsorg, idrettsanlegg, offentlege tenester og skular.
Når du har søkt fram eit utsnitt, vil tekst for det du har søkt, visast i kartbilete. Flytt musepeikaren over teksten, og sjå at teksten endrar farge. Klikk på teksten, og du får opp ei informasjonsside for objektet.

For å sjå kva reguleringsplan som gjeld for eit bestemt område eller eigedom, kan du gå inn på kartet og lesa denne. Velg «Arealplanar» under «Verktøy» i menyen til venstre, søk etter adresse eller eigedom, eller klikk på området.

Områder som er regulert, er vist med blått omriss. For område som ikkje er regulert, er det arealdelen kommuneplanen som gjeld. Vis kommuneplan trykk/klikk på forstørringsglaset på venstre side, og deretter huk av for gjeldende kommuneplan.

Det er ikkje mogleg å øydelegga kartdata ved bruk. Det er tillate å skriva ut kartutsnitt til privat bruk frå kartløysinga. Det er ikkje tillate å nytta denne informasjonen til kommersiell bruk – du må då kjøpa retten gjennom Infoland.no

Kjøp av kartdata

Papirkart kan du få ved å venda deg til servicetorget i kommunen. Det kostar kr 30 per kart A3 og A4.

Digitale kartdata og ortofoto kan bestillast gjennom Infoland, eventuelt via Avansert kart. Prisen blir automatisk berekna ut frå valt areal og type produkt. Bestillinga kan leverast på formata SOSI, DXF, SHAPE, DWG og ESRI Filgeodatabase.

Andre kartløysingar

Artskart
Kvalitetssikra, stadfesta informasjon om artar i Noreg.

Fiskeridirektoratet
Kartløysing med data om akvakultur, fiskeri og plan og sjøareal.

Gårdskart
Arealressursar og arealtal for den enkelte landbrukseigedom.

Kilden
Samleteneste for mange ulike typar arealinformasjon. Hovudtema er landskap, jordsmonn, reindrift og skog.

Kulturminnesøk
Kart, bilete og informasjon om norske kulturminne.

Kystinfo
Kartløysing frå Kystverket med bl.a. ulike typar sjøkart, landkart, satellitt- og flyfoto, farleier, naturvernområde, ankringsområde og beredskapstema.

Miljøstatus
Omfattande kartløysing med tema knytt til miljø, samfunn, arealplanar m.m.

Nasjonal arealinformasjon
Samleteneste for mange ulike typar arealinformasjon. Hovudvekt på berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.

Naturbase kart
Kart over utvalde natur- og friluftsområde.

Norge i bilder
Oversikt over ortofoto for heile landet.

Norgeskart
Kartverket sin landsdekkande kartløysing som mellom anna har landkart og sjøkart.

Turkart – UT.no
Kartløysing frå Den Norske Turistforening med turforslag, hytter og overnattingsstadar i heile landet.

Vegkart
Statens vegvesen sin kartløysing med offentleg informasjon om vegane i Noreg.

 

 

 

 

 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 03.05.2017
Fann du det du leita etter?