Vedteken reguleringsplan - Vågsbotn bustadområde, Rong

Endring av detaljreguleringsplan. PlanID 125920080002 

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 12.12.2018, sak 085/18, å godkjenne endring av reguleringsplan for Vågsbotn bustadområde. Endringa opnar for oppføring av to firemannsbustadar nord i området i staden for 3 einebustadar. Den eine bustadtomta er endra til område for felles parkering til firemannsbustadane.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Dokument i saka

Saksframlegg med vedtak i kommunestyret 12.12.18
Føresegner
Planskildring
Illustrasjonsplan
ROS-analyse
Forslag til reguleringsendring

 

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 23.01.2019.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 18.03.2019
Fann du det du leita etter?