Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av
reguleringsarbeid: Detaljregulering for Storevarden B4 og B5, gnr./bnr. 38/625 m.fl. –
Skjoldingsneset, Øygarden kommune.

Norgeshus AS har på vegne av Norgeshus Øygarden Boligutvikling startet
reguleringsplanarbeid for gnr./bnr. 38/625, m.fl. i Øygarden kommune. Området
ligger på Storevarden, Rongøyna, i Øygarden kommune. I gjeldende reguleringsplan
Storevarden(II) Skjoldingsneset (Plan‐ID 20040004, ikrafttredelsesdato 08.12.2004)
er delområdene B4 og B5 regulert til frittliggende småhusbebyggelse med
utnyttelsesgrad 20‐30%‐BYA, (se kartutsnitt i Figur 1).

Les meir om planen her (PDF, 815 kB)

Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 17.06.2019
Fann du det du leita etter?