Kunngjering av vedteken detaljregulering for Kvernhusvika

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2018, sak 089/18 detaljregulering for Kvernhusvika, plan-ID 20160005.

 

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dokument i saka

Reguleringsføresegner
Plankart
Planskildring
Saksframlegg med vedtak i kommunestyret 12.12.18

Eventuelle klagar

Fristen for å klage på vedtaket følgjer av forvaltingslova § 29. Klagefrist er sett til 1. februar 2019.

Me opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltingslova § 42.

Erstatning/innløysing

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
 

Plankart Kvernhusvika.png - Klikk for stort bilete

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 18.03.2019
Fann du det du leita etter?