Høyringar og kunngjeringar

Kunngjeringar som planutkast og andre dokument som vert lagt ut til offentleg ettersyn er å finne som artiklar nedst på denne sida. Planar som er ute på høyring, vil vera merka med frist for innspel. Desse planane er også tilgjengelege i servicetorget fram til høyringsfristen er ute.

Vi ønskjer gjerne ditt høyringsfråsegn. Informasjon om aktuelle saker og tidsfristar for innspel finn du i dei aktuelle høyringane.

Høyringsfråsegn kan sendast via elektronisk skjema:

Høyringsfråsegn - Skjema

Fråsegnet blir lagt ut på kommunen si postliste når det er journalført.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 30.12.2015
Kunngjeringar
Publisert 16.03.2017
Marin Harvest AS Ljøsnes.png

I søknad til Hordaland fylkeskommune (dagsett 03.03.2017) søkjer Marine Harvest Norway AS om løyve til utviding av areal for landbasert oppdrettsanlegg på Ljøsnes. Søknaden gjeld nybygg for attmed eksisterande bygg, og det er planlagt nye inntaks- og avlaupsleidningar i sjø. Det er ikkje søkt om endring i tillat lokalitetsbiomasse.

Publisert 16.03.2017
Kommuneplan kart - Syrtangen akvakulturområde (rosa felt).jpg

I søknad til Hordaland fylkeskommune (dagsett 17.02.2017) søkjer Blom Fiskeoppdrett AS om å få klarert areal for utlegging av 6  stykk 120 meter plastringar, samt ein forflåte i nordre del av anlegget.

Publisert 16.03.2017

Med heimel i plan og bygningslova § 11-12, jfr. § 4-1, vert det med dette varsla om oppstart av rulleringsarbeid med «Kommunedelplan for trafikksikring 2012-2016» for Øygarden kommune med forlenga verketid til 2020, jamfør vedteken planstrategi av kommunestyret hausten 2016.

Publisert 14.03.2017
Økonomi5

Kommunestyret vedtok i møte 14.12.16 gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.17.

Publisert 10.02.2017
Kart Kjøpmannsvågen.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir områderegulering for Kjøpmannsvågen i Øygarden (Nasjonal arealplan-ID: 1259 2016 0003) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i Utval for Drift og Samfunnsutvikling (UDS) den 12.01.17, sak 013/17.

Fann du det du leita etter?