Høyringar og kunngjeringar

Kunngjeringar som planutkast og andre dokument som vert lagt ut til offentleg ettersyn er å finne som artiklar nedst på denne sida. Planar som er ute på høyring, vil vera merka med frist for innspel. Desse planane er også tilgjengelege i servicetorget fram til høyringsfristen er ute.

Vi ønskjer gjerne ditt høyringsfråsegn. Informasjon om aktuelle saker og tidsfristar for innspel finn du i dei aktuelle høyringane.

Høyringsfråsegn kan sendast via elektronisk skjema:

Høyringsfråsegn - Skjema

Fråsegnet blir lagt ut på kommunen si postliste når det er journalført.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 30.12.2015
Kunngjeringar
Publisert 17.11.2017
Kontantar og Visa 2.jpg

Øygarden formannskap sitt framlegg til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhuset og her på nettsida i tida 18.11.17 til 08.12.17.

 

Publisert 10.11.2017

Kunngjering av vedta - Sak 16/925 - PlanID 1259 2016 0003

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 08.11.17, sak 65/17, å godkjenne områdereguleringsplan for Kjøpmannsvågen.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Publisert 08.11.2017

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjartøy, gnr/bnr 53/145 m.fl. – reguleringsendring

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Hjartøy, gnr/bnr 53/145 m.fl. – reguleringsendring lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 02.11.17, sak 107/17.

Publisert 01.11.2017

Svanevågen gnr/bnr 45/1 m.fl. - offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan
PlanID 1259 2016 0007

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Svanevågen lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 05.10.17, sak 101/17.

Planområdet omfattar område som er vist på kartutsnittet.

Publisert 12.10.2017

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde, Torsvik. PlanID1259 2014 0005.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Storhaug bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 07.09.17, sak 093/17.

Hovudføremålet med planarbeidet er konsentrert og frittliggjande småhusbusetnad.

Publisert 09.10.2017

Gnr/bnr 36/229 - PlanID 1259 2012 0012 - Kunngjering av vedtak

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 27.09.17, sak 056/17, å godkjenne endring av reguleringsplan for Fagerbakkane bustadområde. 

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Publisert 19.09.2017
Båt-i-naturen.jpg

Frå 1. oktober får du vrakpant for mindre fritidsbåtar ved innlevering til godkjent mottak.

Publisert 29.06.2017

Gnr/bnr 40/165 - kunngjering av vedtak om mindre reguleringsendring. Blomvåg barnehage.

 

Publisert 09.05.2017
COLOURBOX6863729-H700-300x200.jpg

Det er vedteke nye lokale forskrifter for VAR-området, reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering.

Publisert 03.04.2017
Rotevågsøy.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering Rotevågsøy, planID 1259 2016 0001, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming  i Utval for Drift og Samfunnsutvikling (UDS) 16.02.17,  sak 024/17.

Publisert 14.03.2017
Økonomi5

Kommunestyret vedtok i møte 14.12.16 gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.17.

Fann du det du leita etter?