Søk om SMIL-midlar

smil-midlar.png - Klikk for stort bilete Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, samt redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg landbruksdrift. 

For 2019 har Landbruksdirektoratet gitt Hordaland ei ramme på 5,2 mill. kr til SMIL. Øygarden kommune har fått tildelt ei ramme på kr. 20 000,-.

Tilskot kan gjevast til føretak som er registrert i einingsregisteret som driv og/ eller eig ein landbrukseigedom, og  som har rett til produksjonstilskot.

Frå 2019 skal søknad sendast digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Søknadsfristen er sett til 15.mai 2019


Slik gjer du

  •  Gå til sida www.altinn.no på internett
  •  Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande
  •  Velg landbruksføretaket ditt som Aktør
  •  Søk opp og velg skjemaet Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  •  Legg inn informasjon om tiltaket og last opp naudsynte vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk)
  •  Søknad vert automatisk sendt til kommunen som landbrukseigedommen for tiltaket ligg i.


Du kan gje andre rett til å fylle ut søknadsskjema for deg. Dette vert ordna inne på www.altinn.no.

Ved spørsmål kan du kontakte


For meir informasjon om ordninga

Du finn meir informasjon om ordninga, kven som kan få tilskot, kva for tiltak som er berettiga tilskot, samt vilkår som må vere oppfylt på Landbruksdirektoratet sine sider

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.04.2019
Kunngjeringar
Publisert 19.03.2019
Ådnevikvarden.png

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Ådnevikvarden, 20140007, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i utval for drift og samfunnsutvikling (UDS) 14.03.19, sak 033/19 i Øygarden kommune.

Publisert 18.03.2019

OPPSTART AV PLANARBEID OG HØYRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM i FEDJE OG ØYGARDEN KOMMUNAR

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 18.03.2019
Kommunedelplan for Rongøy.png

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 blir kommunedelplan for Rongøy (planID: 20120006)  lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter andre gongs behandling i formannskapet 07.03.18, sak 018/18.

Publisert 18.03.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Kvernhusvika akvakulturområde, plan-ID: 20160005 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling 22.03.18, sak 026/18.

Publisert 18.03.2019

Plan ID 2014 0005 - Godkjend plan 

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 18.04.18, sak 19/18 å godkjenne detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde på Torsvik.

Publisert 18.03.2019

Endeleg vedtak av reguleringsplan

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 044/18 å godkjenne detaljregulering for Hjartøy – plan ID 20170002.

Publisert 18.03.2019
Plankart 1 av 3 - næring.png

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Ulvøy næringsområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling 10.april 2018 , sak 037/18.

OPPDATERT: Nytt vedlegg 1 med oppdatert illustrasjonsplan, terrengsnitt og 3d er no tilgjengeleg som annonsert i høyringsskriv.

Publisert 18.03.2019

PLANID 2016 0007
Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 43/18, å godkjenne den del av detaljreguleringsplanen for Svanevågen som det ikkje er retta motsegn mot.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-13.

Publisert 18.03.2019
Reguleringsplan Tjeldstø.png

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 26.09.2018, sak 055/18, å godkjenne detaljreguleringsplan for Tjeldstø bustadblokk (plan-ID: 20160004). 

Publisert 18.03.2019
Plankart Dalekletten.png

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Dalekletten, Øygarden kommune, plan ID 20170004, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling 31.10.18, sak 119/18.

Publisert 12.03.2019
Økonomi5

Det er vedteke nye kommunale gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.19.

Publisert 07.03.2019
Northern lights - noverande plan.jpg

Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Northern Lights - mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2  (planID: 20180001).

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Northern Lights - 20180001 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i utval for drift og samfunnsutvikling (UDS) 27.02.2019, sak 019/19 i Øygarden kommune og etter handsaming i Formannskapet i Fedje kommune 22.01.2019, sak 008/19. 

Publisert 11.02.2019

Plan-ID: 20170001

Utval for drift og samfunnsutvikling vedtok i møte 24.01.2019, sak 004/19, planprogram for områderegulering Blomvåg vest, plan-ID: 20170001.

Publisert 08.02.2019

I medhald av § 12-2 og § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av

Områderegulering for Vikane ved Hjeltefjorden, gbnr. 38/6 m. fl.

Planen er etter kommunen si vurdering i samsvar med gjeldande plangrunnlag, og fører ikkje til krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova. Det er allereie gjort ei konsekvensutgreiing for felt B13 i samband med kommunedelplanen for Rongøy.

Planområdet ligg på Rong, mellom Medarseta og Storevarden (felt B13 i Kommunedelplan for Rongøy).

Forslagsstillar er Øygarden kommune. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Publisert 22.01.2019

Søknad om løyve til oppdrett av settefisk og stamfisk av berggylt og rognkjeks på lokalitet Svartevika i Øygarden kommune

Scalpro AS søkjer om nyetablering av anlegg for ein årleg planlagd produksjon av inntil 30 tonn biomasse i eit nytt anlegg ved næringsområdet i Svartevika på Rong.

Publisert 19.12.2018

Endring av detaljreguleringsplan. PlanID 125920080002 

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 12.12.2018, sak 085/18, å godkjenne endring av reguleringsplan for Vågsbotn bustadområde. Endringa opnar for oppføring av to firemannsbustadar nord i området i staden for 3 einebustadar. Den eine bustadtomta er endra til område for felles parkering til firemannsbustadane.

Publisert 19.12.2018
Plankart datert 16.10.2018.png

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2018, sak 084/18, detaljregulering for Naturgassparken, plan-ID: 20150002.

Plan for Naturgassparken blei vedteke endra plannamn frå Kollsnes næringspark.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Publisert 18.12.2018
Plankart Kvernhusvika.png

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2018, sak 089/18 detaljregulering for Kvernhusvika, plan-ID 20160005.

 

Publisert 20.11.2018
Plankart områdereguleringsplan Rong.png

Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2018 sak 070/18 områderegulering for Rong senterområde plan-ID: 20170005.

Planvedtaket er i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12.

Publisert 20.11.2018
Plankart KDP Rongøy.png

Øygarden kommunestyret vedtok den 31.10.2018 kommunedelplan for Rongøy. Kommunedelplan for Rongøy er ei realisering av eit delområde for kommuneplan for Øygarden (2014) og vil overstyre den for området det gjeld.

Kommunedelplanen kunngjerast med dette  i samsvar med plan- og bygningslova § 11-15.

Publisert 26.10.2018
Utsnitt plankart. Datert 02.10.18.

Gnr/bnr 41/126 - Eikeilen næringsområde

Utval for drift og samfunnsutvikling vedtok i møte 18.10.2018, sak 100/18, å godkjenne mindre endring for Eikeilen industriområde.

Publisert 10.09.2018
Plankart - Bilde.png

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-2 og 12-8 vert planprogram og utvida plangrense for områderegulering for Blomvåg vest planID 20170001 lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Utval for drift og samfunnsutvikling 6. september 2018, sak 084/18.

Publisert 23.04.2018

PLANID 2017 0003 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert privat forslag til detaljreguleringsplan for Nyheimstunet bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 10.04.18, sak 38/18.

Publisert 19.09.2017
Båt-i-naturen.jpg

Frå 1. oktober får du vrakpant for mindre fritidsbåtar ved innlevering til godkjent mottak.

Publisert 09.05.2017
COLOURBOX6863729-H700-300x200.jpg

Det er vedteke nye lokale forskrifter for VAR-området, reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering.

Fann du det du leita etter?