Høyringar og kunngjeringar

Kunngjeringar som planutkast og andre dokument som vert lagt ut til offentleg ettersyn er å finne som artiklar nedst på denne sida. Planar som er ute på høyring, vil vera merka med frist for innspel. Desse planane er også tilgjengelege i servicetorget fram til høyringsfristen er ute.

Vi ønskjer gjerne ditt høyringsfråsegn. Informasjon om aktuelle saker og tidsfristar for innspel finn du i dei aktuelle høyringane.

Høyringsfråsegn kan sendast via elektronisk skjema:

Høyringsfråsegn - Skjema

Fråsegnet blir lagt ut på kommunen si postliste når det er journalført.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 30.12.2015
Kunngjeringar
Publisert 10.02.2017
Kart Kjøpmannsvågen.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir områderegulering for Kjøpmannsvågen i Øygarden (Nasjonal arealplan-ID: 1259 2016 0003) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i Utval for Drift og Samfunnsutvikling (UDS) den 12.01.17, sak 013/17.

Fann du det du leita etter?