Vi tilbyr dette med grøn strategi som verkemiddel

Du som bedrift kan ta del i omstillinga av eit berekraftig og innovativt næringsliv i Øygarden! Gjennom kursing, workshops og partnarkoplingar blir bedrifta di rusta til omstilling og satsing innanfor heilt nye forretningsområde.

Deltakarar vil få presentert moglegheiter innan det grøne skiftet, og bli kopla opp mot ny teknologi, industripartnarar, akademia, kapitalmiljø og investorar, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom strategiske kartleggingar vil bedrifta di få avdekt moglegheiter for innovasjon og omstilling, identifisert nye forretningsområder og modellar innan grøn konkurransekraft og klimainnovasjon.

I løpet av perioden vil bedrifta kunne få opptil fleire ekspertkoplingar som vil leie til ny ekspertise og marknadsforståing. Her trekker vi til oss verdsleiande kompetanse. Det er òg mogleg å få hjelp til finansieringssøknader, konseptutprøving i marknaden, kursing og workshops. Med desse verkemidla vil bedrifta di stille sterkt i realisering av nye mål. 

Flest berekraftige arbeidsplassar innan 2030

Som ringverknader av prosjektet har vi ambisjonar om etableringar av lokale, nasjonale og internasjonale aktørar og nettverk innan grøn energi, marin verdiskaping og berekraft i Øygarden. Vi har stor tru på 50 prosent fleire grøne arbeidsplassar i Øygarden kommune innan 2030.  

Gjennom prosjektet vil samarbeidet mellom akademia og næringsliv blir styrka. Gjennom konsepttesting og kopling mot kapitalmiljø vil forretningsmogelegheiter realiserast. Slik går vi saman mot eit berekraftig og innovativt næringsliv. 

Eit samarbeidsprosjekt for eit samla Øygarden

Prosjektet blir leia av Øygarden næringsutvikling ved Anita Mannes og Hanne Misje Lokøy. I tillegg står GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster og Vest Næringsråd for strategiske kartleggingar, innovasjonsdialogar, konsepttesting og koplingar. Akademia vil sørge for kompetansepåfyll, forsking og utvikling.

Gjennom nettverket til partnarane vil ekspertise innan nye satsningsområder vere tilgjengeliggjort for deg. 

Noko av det du kan få help til: