Innsatsteam for godt barnehage og skulemiljø

Øygarden kommune har eit innsatsteam som bidrar skuler og barnehager i saker kor barn og unge ikkje har det trygt og godt. Innsatsteamet er et veilednings team. Teamet skal bidra til at barn og unge i Øygarden kommune skal ha ein trygg og god oppvekst.

Dersom eit barn opplever å bli plaga , krenka eller mobba eller ikkje har det trygt og godt, er det viktig å ha eit godt samarbeid mellom barnet/eleven, føresette og barnehage/skule. Det er barnehagen eller skulen som skal setje inn tiltak som sikrar at barn/elevar har det trygt og godt. Om dette ikkje fører fram, kan innsatsteamet bistå.

Innsatsteamet si rolle

  • Vera tilgjengeleg for direkte oppfølging i mobbesaker i samarbeid med skule/barnehage – dette kan innebere rettleiing i høve samtalar og observasjonar, dialogstøtte og deltaking i samarbeidsmøte.
  • Rettleia i saker der barn og unge ikkje har det trygt og godt støtte i arbeidet med utforming og tiltak i aktivitetsplanar.
  • Drive kompetanseheving innan avdekking og handtering av mobbing, samt det å skape trygge miljø for barn

Kontakt oss

Føresette

  • Føresette til barn i skulealder tar kontakt på 932 96 279 eller 489 92 514 i kontortida.
  • Føresette til barnehagebarn tar kontakt på 932 96 279.

Skule og barnehage

Skule tar kontakt med Elin Bjerke på 988 28 801 eller Marianne Gjerstad932 96 279.