Kommunale planar og styringsdokument

Her finn du informasjon om kommunale planar og andre styringsdokument for Øygarden kommune. 

Planar som er ute til offentleg ettersyn ligg under kunngjeringar.

Vi vil freiste å halde sida oppdatert med informasjon,  men nøl ikkje med å sende melding til postmottak@oygarden.kommune.no om det er noko du ikkje finn.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 18.06.2019

Kommunale gebyr og brukarbetalingar (prisliste)

Kommunale gebyr og brukarbetalingar frå 01.01.18 (PDF, 319 kB)
 

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert vedteken av kommunestyret. Planen har ein samfunnsdel og ein arealdel.
 

Kommuneplan 2014-2022:

Samfunnsdelen (PDF, 12 MB)
Planskildring med føresegner (PDF, 15 MB)
Plankart (PDF, 11 MB)
Konsekvensutgreiing med risiko og sårbarheitsanalyse (PDF, 5 MB)
Uavklart planområde for Skarvøyosen (PDF, 153 kB)
 

Kommunedelplanar

Ein kommunedelplan er på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen

Kommunedelplan Rongøy

- Plankart
- Føresegner
- Planskildring 2018
- Planskildring 2012
 

Kulturplan 2013-2023 (PDF, 5 MB) 

Overordna risiko og sårbaranalyser

KommuneROS 2014-2018 (PDF, 575 kB)
KystROS 2014-2018 (PDF, 11 MB)
Vedtekne akseptkriterium for arealplanar (PDF, 2 MB)

Temaplanar

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF, 1015 kB)
Barnehageplan 2009-2015 (PDF, 379 kB)
Energi og klimplan 2011-2016 (PDF, 7 MB)
Folkehelserapport 2015 (PDF, 4 MB)
Hovudplan for avlaup 2013-2016 (PDF, 2 MB)
Hovudplan for vassforsyning 2013-2017 (PDF, 2 MB)
Landbruksplan 2010-2014
Pleie- og omsorgsplan 2007-2020 (PDF, 266 kB)
Vedlegg Pleie/omsorgsplan: Tenestestandard (PDF, 131 kB)
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 (PDF, 624 kB)
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Overordna analyse (PDF, 2 MB)
Plan for selskapskontroll 2016-2020 (PDF, 670 kB)
Plan for selskapskontroll 2016-2020 - Overordna analyse (PDF, 2 MB)
Ruspolitisk handlingsplan 2018-2020 (PDF, 5 MB)
Smittervernplan 2012-2016 (PDF, 823 kB)
Trafikksikringsplan 2019-2022 (PDF, 11 MB)
Handlingsplan for forebygging
av radikalisering og voldeleg ekstremisme 2016-2020 (PDF, 199 kB)

Forvaltningsplan sjøfugl (PDF, 12 MB)

Reguleringsplanar

Øygarden kommune arbeidar med å registrera alle godkjende reguleringsplanar i kartportalen Kartikus (vel arealplanar oppe til venstre), men er ikkje komen heilt i mål. Ta kontakt med Servicetorget, tlf 56 38 20 00 viss du ikkje finn planen du leitar etter.

Planregister

Planregister har oversikt over alle kommunen sine arealplanar med planidentitet og planstatus.

Budsjett, økonomiplan og årsmelding

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeidar kommunen ei årsmelding.
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 10 MB)
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 9 MB)
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 14 MB)
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Budjsett 2015 og økonomiplan 2015-2018 (PDF, 8 MB)

Årsmelding og årsrekneskap 2018 (PDF, 12 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 86 kB)
Årsmelding og årsrekneskap 2017 (PDF, 6 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 2 MB)
Årsmelding og årsrekneskap 2016 (PDF, 11 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 285 kB)
Årsmelding og årsrekneskap 2015 (PDF, 12 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 198 kB)
Årsmelding og årsrekneskap 2014 (PDF, 7 MB)  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor (PDF, 471 kB)
Årsmelding og årsrekneskap 2013 (PDF, 9 MB)
 

Viktige styringsdokument

Administrativt delegasjonsreglement (PDF, 313 kB)
Arkivplan
Etiske retningsliner (PDF, 152 kB)
Finansreglement (PDF, 26 kB)
Kommunal planstrategi 2016-2019 (PDF, 3 MB)
Politisk delegasjonsreglement (PDF, 384 kB)
Reglement for investeringsprosjekt (PDF, 67 kB)
Reglement for økonomiplan (PDF, 50 kB)
Strategisk kompetanseplan 2015-2020 - Læring og utvikling (PDF, 607 kB)
 

Forskrifter og vedtekter

- Eigarskapsmelding pr september 2016 (PDF, 149 kB)
- Eigedomsskattetakstvedtekter - Takstnemnd (PDF, 118 kB)
- Etiske retningsliner for folkevalde (PDF, 37 kB)
- Kommunalteknisk VA-norm (PDF, 405 kB)
- Politivedtekter (PDF, 47 kB)
- Reglement for folkevalde sin innsynsrett (PDF, 34 kB)
- Reglment for godtgjersle til folkevalde (PDF, 51 kB)
- Reglement for sakshandsaming i folkevalde organ (PDF, 90 kB)
- Reglement for sakshandsaming i kommunestyret (PDF, 98 kB)
- Skule og barnehagerute 2018-2019 (PDF, 52 kB)
- Skule og barnehagerute 2019-2020 (PDF, 87 kB)
- Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 66 kB)
- Vedtekter for skulefritidsordninga (PDF, 270 kB)
- Vegnorm for Øygarden kommune (PDF, 794 kB)
- Lokal forskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering (PDF, 116 kB)
- Renovasjonsforskrift (PDF, 85 kB)
- Forskrift om tømming av slamanlegg (PDF, 68 kB)
- Forskrift om vass- og avlaupsgebyr (PDF, 91 kB)

Fann du det du leita etter?
Kommunale planar og styringsdokument