Ordensreglement

Ordensreglement ved Hjelteryggen skole.

 • Alle skular skal ha eit ordensreglement. Opplæringslova § 2.9.
 • Forskrift til Opplæringslova § 3-5
 • Ordensreglementet er ei forskrift.  Forvaltningslova §2, §37, §38
 • Reglement R-skriv 07-2005 frå Utdanningsdirektoratet er lagt til grunn.
 • Skulane kan ha utfyllande reglar. Elevar, føresette, lærarar og skuleleiinga bør delta i utforminga av desse reglane.

Kapittel 1

§ 1 Hjemmel og iverksetting

Hjelteryggen skole har med hjemmel i opplæringsloven §9a-10 vedtatt dette reglementet for skolen for skoleåret 2021/22.

§ 2 Formål

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring jf. Opplæringslova § 9a-2.

Ordensreglementet skal:

 • Bidra til dette ved å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene mellom og mellom elever og lærere/andre ansatte.  
 • Bidra til dette ved å være ei trygge ramme for hvordan en skal være sammen og hva en kan forvente av hverandre.

§3 Virkeområde

Reglementet gjelder:

I skoletiden, dvs timer og friminutt, arrangement og ekskursjoner i skolens regi. På vei til og fra skolen i de tilfeller som er nevnt i §7a. Reglementet kan også anvendes på tider der skolen ikke har ansvar for elevene, forutsatt at elevens atferd har tilstrekkelig tilknytning til skolen, som f.eks. situasjoner der elevene krenker hverandre og det fører til at det ikke er trygt på skolen.

Kapittel 2 Elevers rettigheter og plikter

§4 Elevens rettigheter og plikter

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Alle elever og ansatte skal bidra til å sikre et godt læringsmiljø ved å behandle hverandre med respekt og omtanke.

§5 Regler for orden

Eleven skal ha god orden. Det er god orden å:

 • Møte presist til undervisningen og andre avtaler.
 • Møte forberedt til undervisningen og gjøre skolearbeidet så godt man kan til rett tid.
 • Holde god orden og ta vare på personlige og skolens eiendeler.
 • Ha gode arbeidsvaner og vise god innsats i timene.
 • Ha med nødvendige skolesaker og utstyr.
 • Holde skoleområdet rent og ryddig.

§6 Regler for atferd

Eleven skal ha god atferd. Det er god atferd å:

 • Vise respekt for hverandre.
 • Være hyggelige og høflige mot hverandre.
 • Bidra til et godt og inkluderende skolemiljø for alle.
 • Følge beskjeder og delta aktivt i skolearbeidet.
 • Være på skolen og delta i undervisninga hele skoledagen.

§ 7 Oppførsel som ikke blir akseptert

 1. Krenkende handlinger

Krenkende handlinger er for eksempel å tvinge noen til å bli med eller utsette andre for handlinger de ikke ønsker, eller å karakterisere en person med nedsettende ord og beskrivelser.

Krenkende ord og handlinger i form av mobbing, vold, trusler, diskriminering, utstenging og trakassering aksepteres ikke. Skolen har spesiell fokus på:

 • Krenkelser knyttet til psykisk og fysiske lidelser/handikap
 • Kjønnsrelaterte krenkelser, f.eks seksuell trakassering
 • Rasisme
 • Krenkelser på grunn av religion

Alle elever plikter å varsle skolens ansatte dersom de ser vold i skoletiden.

 1. Farlige gjenstander

Det er ikke tillatt å ta med gjenstander som kan være farlige for andre med mindre det er avtalt med skolen at gjenstandene skal brukes i undervisninga.

 1. Rusmiddel

Det er forbudt å være rusa eller bruke, oppbevare, omsette eller besitte tobakksprodukt, alkohol eller andre rusmiddel på skolens område eller på arrangement i skolens regi.

§ 8 Elektronisk kommunikasjonsutstyr

Mobiltelefon, smartklokker og annet elektronisk kommunikasjonsutstyr skal være avslått  i skoletida – med mindre noe annet er avtalt.

§ 9 Digitale plikter og rettigheter

Elevene plikter å følge Øygarden kommune sine regler for bruk av IKT-utstyr beskrevet i «Lånekontrakt-digitale verktøy»

§10 Andre regler

 1. Bruk av el-sparkesykkel

Samarbeidsutvalget(SU) og foreldrenes arbeidsutvalg(FAU) har enstemmig vedtatt at det ikke skal være tillatt å kjøre el-sparkesykkel til skolen. Skolen har samme standpunkt og tilrår at man ikke bruker el-sparkesykkel til og fra skolen.

 1. Skolens regler for fellesområder

Elevene skal følge skolens regler for bruk av fellesområder.

Kapittel 3 Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet

§ 11 Sanksjoner

Skolen har fokus på at samtale med elev og tett oppfølging i samarbeid med foresatt bidrar til endring.

Sanksjoner som kan nyttes ved skolen:

 1. Samtale, muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/avd.leder/rektor.
 2. Time-out, i eller utenfor klasserommet.
 3. Muntlig eller skriftlig melding til foresatte.
 4. Midlertidig inndragning av gjenstander.
 5. Inndragning av farlig eller ulovlige gjenstander.
 6. Pålegg om å utføre oppgaver etter skoletid for å rette opp i skader som er påført skolens eiendom eller eiendeler.
 7. Tap av rett til å bruke digitalt utstyr eller digitale systemer for en periode.
 8. Bortvisning fra undervisningen, jf opplæringslova §9a-11, for resten av timen eller dagen.

§ 12 Erstatningsansvar

Dersom en elev har gjort skadeverk på skolens utstyr eller eiendom kan foresatte holdes erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven § 1-2.

Kap 4 – saksbehandling

§ 13 Generelt

Skolen skal sørge for at avgjørelser av brudd på ordensreglementet blir tatt på et forsvarlig grunnlag, herunder at:

 • Eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen. Eleven har i alvorlige saker rett til å la seg bistå av en voksen.
 • Skolen skal informere hjemmet om hendelsen og reaksjonen som er blitt brukt.
 • Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelser av særlig betydning skal grunngivelsen gjøres skriftlig.

§14 Enkeltvedtak

Sanksjoner som blir ansett som enkeltvedtak følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.