Ordensreglement

Føremål: alle elevar og tilsette har rett til å vera i eit trygt miljø der dei kan arbeide,lære, trivast og oppleve gleda av å lukkast.

Difor

 • Viser eleven omsyn og respekt for andre
 • Let eleven andre sine ting vera i fred
 • Øydelegg eleven ikkje leiken for andre
 • Plagar eleven ikkje andre
 • Let eleven andre vera i fred på toalettet
 • Gjer eleven heimearbeidet sitt
 • Har eleven med seg bøker og utstyr på skulen
 • Møter eleven til undervisning straks det har ringt inn
 • Rettar eleven seg etter det dei vaksne seier
 • Brukar eleven ingen ukvemsord/banning
 • Er eleven ute i friminutta. Held eleven seg innafor skulen sitt område
 • Kastar eleven ikkje noko på andre. Snøball kastar vi berre på blinkane
 • Brukar eleven ikkje tyggegummi og snop på skulen
 • Brukar eleven ikkje sykkel, rullebrett og liknande i skuletida
 • Har eleven ikkje med farleg reiskap
 • Nyttar eleven ikkje mobiltelefon eller anna elektronisk utstyr i skuletida/på skulensitt område

Brot på ordensreglane kan føra til

 • ulike tiltak (viser til vedlegg 1 ”Konsekvensar ved alvorlege brot på ordensreglane”)·
 • i alvorlege tilfelle bortvising av eleven frå skulen for enkelttimar eller resten avskuledagen (jf. Opplæringslova § 2.10)

Overordna kommunale ordensreglar, vedlegg 2, er ein del av desse reglane. Skulen har ikkje erstatningsansvar for eleven sine personlege eignedeler.

Godkjent etter vedtak i sak 5, Samarbeidsutvalet 09.03.2010


Konsekvensar ved brot på ordensreglane

Framgangsmåte ved alvorlege episodar/farleg åtferd.

Den vaksne som er vitne til hendinga, tek avgjerd om hendinga er av ein slikkarakter at ho vert klassifisert som alvorleg/farleg.

Vi nyttar følgjande oppfølgjing av slike hendingar til vanleg:

 1. Elevane (dei involverte) skal straks konfronterast av kontaktlærar medhendinga og få fortelja med eigne ord korleis dei opplevde situasjonen. Omikkje kontaktlærar kan ta dette med elevane der og då, skal leiinga vedrektor/inspektør (rektor-vikar) ta denne samtalen. Kontaktlærar registrererhendinga. Utøvande elev skal gjerast kjent med vidare saksgang dersomhan/ho utfører liknande handlingar.
 2. Om alvorleg hending tek seg oppatt med same elev som utøvar, skal sameprosedyre følgjast som under pkt. 1. I tillegg skal det takast telefoniskkontakt med heimen/føresette, og eleven skal sjølv fortelja/gi informasjonom kva som har hendt og kvifor det blir ringt (brot på ordensreglane).
 3. Ved tilsvarande brot på ordensreglane for tredje gong, skal føresettekallast inn til samtale saman med eleven straks, etter at ein har gåttgjennom prosedyre i pkt 1 over. Møtet skal munna ut i ein kort plan forkorleis heimen/eleven tenkjer seg å arbeida med å følgja ordensreglane.
 4. Ved særleg alvorlege hendingar kan ein gå direkte til tiltak 2 eller 3.Rektor/inspektør skal vurdera dette saman med kontaktlærar.

Alle kontaktlærarar går gjennom denne tiltakskjeda og øver med elevane påakseptabel framferd og peikar på kva som kan føra til tiltak som skissert i punktaover (snøballkasting, steinkasting, spark, slag, bruka av kjeppar/pinnar, og annaviljeshandling/tankeløyse som kan føra til skade på medelevar). Vi reknar atsituasjonar der elevar nektar å ta mot tilrettevising av vaksne, også kjem ikategorien alvorlege hendingar.

Dette er vedlegg til ordensreglane ved skulen.

Kontaktlærar sender/deler ut vedlegget til føresette saman med ordensreglane.