Ordensreglement

Ordensregler for Bjorøy skule

(felles for alle skulane i Fjell)

 1. Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringslova § 9a. 1 og 4
 2. Alle elevar har rett til eit mobbefritt miljø der alle har medansvar for at ikkje nokon opplever krenkande og ulovleg åtferd frå andre.
 3. Alle elevar har rett til å bli høyrde i saker som vedkjem dei. Opplæringslova §2.9. og 3.7.
 4. Alle elevar skal vise omsyn og respekt for andre, bidra til arbeidsro i timane og syne respekt for undervisninga.
 5. Alle elevar møter punktleg og førebudd til timane.
 6. Elevar skal ikkje ha med eller bruke farleg reiskap på skulen.
 7. Det er forbode å ha med eller bruke rusmiddel på skuleområdet. Dette gjeld også arrangement utanom skuletida. Opplæringslova §9.5.
  Unnatak: I lukka lag i Grendalagsdelen av bygget eller i opne lag med skjenkeløyve.
 8. Elevar skal ikkje bruke mobiltelefon eller anna privat, elektronisk utstyr i skuletida – dette skal vere avslått og liggje i sekken.
Alle skular skal ha eit ordensreglement. Opplæringslova § 2.0. Forskrift til Opplæringslova §3-5. Ordensreglementet er ei forskrift. Forvaltningslova §2, §37, §38 Reglement R-skriv 07-2005 frå Utdanningsdirektoratet er lagt til grunn. Skulane kan ha utfyllande reglar. Elevar, føresette, lærarar og skuleleiinga bør delta i utforminga av desse reglane.

 

Presisering til de kommunale ordensreglene

Til punkt 1: Vi møter presis til timene og gjør som den voksne sier med en gang. Vi har med oss skolesakene og er godt forberedt til skoledagen. Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen.

Til punkt 2: Vi plager ikke andre, banner ikke, bruker ikke ukvemsord eller slåss.

Til punkt 3: Vi har et positivt og aktivt Elevråd.

De andre punktene er klart presisert i de kommunale ordensreglene.

Sist oppdatert 14.08.2013

Presiseringar

Krenkande og ulovleg åtferd er til dømes:

 • fotografering av medelevar og leggje bileta på nettet, negativ omtale på nettside
 • negative sms , mms, (snap) chat, epost, ryktespreiing
 • rasistiske utsegn og handlingar
 • seksuell trakassering
 • sjikane på grunn av religion, legning eller livssyn
 • hærverk
 • valdsbruk
 • mobbing
 • trugsmål

Farleg reiskap er til dømes:

 • Gjenstandar som kan brukast til å skade andre t.d. knivar, stikkereiskap, våpen av ulike slag

Rusmiddel: nulltoleranse for tobakk og andre rusmiddel

Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd

Dat. 07.03.2007 - Rev. 02.02.2018, KDD Forskrift til opplæringslova kapittel 3
§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd

Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.

Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæring a, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.

I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.

Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr på Bjorøy skule

Elever skal ikke bruke mobiltelefon eller annet privat, elektronisk utstyr i skoletiden. Dersom de har bruk for mobilen etter skoletid, kan den ligge avslått i sekken.

Konsekvenser ved bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr i skoletiden:

 1. Ansatt tar inn telefonen for resten av dagen. Telefonen skal leveres administrasjonen og merkes med navn. Foreldre må hente telefonen på kontoret.
 2. Ansatt tar inn elektronisk utstyr ved gjentatte påminnelser. Elektronisk utstyr blir levert tilbake til eleven ved skoledagens slutt.
 3. Elektronisk utstyr kan kun nyttes dersom det er i undervisningssammenheng og er lærerstyrt, her også bruk av mobiltelefon.

Lokale ordensrutiner ved Bjorøy skule

Regler for sykling til skolen

Trygg trafikk anbefaler at man er minst 10 år for å sykle på veien til skolen.

Regler for fellesområdene ved Bjorøy skole

Inndeling av uteområdene i friminuttene:

 • Elever kan oppholde seg fritt på uteområdene i friminuttene.
 • Skogen kan bli stengt om ekstreme vindforhold tilsier det.Ballspill:

Aktiviteter:

 • Ballspill: Fotballspilling skal foregå på fotballbanen/bingen.
 • Farlig lek: Sette en stopper for det.
 • Snøballkasting: Snøballkasting kan KUN gjennomføres på anvist sted (fotballbanen). Dersom snøballkasting foregår utenom dette, blir det sendt brev med hjem uten advarsel først. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du ser snøballkasting.
 • Aking: Det er kun tillatt å bruke rumpeakebrett ved aking.
 • Sykling: Sykling skal ikke forekomme i skoletiden bortsett fra i undervisning.
 • Skateboard/rulleskøyter: Skateboard/rulleskøyter skal ikke nyttes i skoletiden.
 • Klatring: Klatring i trær er tillatt (der det ikke er asfalt under). Elever skal ikke hente ting på taket.
 • «Boss»huset: Elever skal ikke oppholde seg i fjellet og skråningen bak «boss»huset.

Dører / ganger:

 • Alle rom skal låses etter bruk.
 • Alle elever skal være ute i friminuttene når ikke annet er avtalt. Dersom noen skal være inne, har klassens lærer/den ansvarlige lærer/voksne ansvar for dem og skal være tilstede.
 • Døren til gymsalen skal være låst. Elever skal ikke inn i garderober uten at det er voksen til stede.
 • Ingen elever skal være på biblioteket uten at det er betjent.
 • Elevene skal ikke gå inn i gymsal/gang med sekk/gymtøy, verken i friminutt eller før skoletid. Sekker/gymtøy plasseres ved veggen ute.

Annet:

 • Stygg ordbruk og oppførsel skal slås ned på.
 • Hodeplagg og yttertøy/sko, skal være på gangen.
 • Tyggis er ikke tillatt.
 • Garderobene i gymsal og ved klasserommene skal være ryddig.
 • Elever skal følge beskjed fra voksen ved bussfølging.
 • Ballspill i gangen medfører beslag av ball. Hentes på rektors kontor neste dag.

Inspeksjonsrutiner:

 • Alle som har vakt bærer gule vester som gjør dem synlige i skolegård/uteområde.
 • Skoleledelsen sørger for at det er vester tilgjengelig.

Den enkeltes ansvar ved vakt og tilsyn:

 • Alle vakter skal ha ”aktiv inspeksjon”.
 • Alle skal gripe inn ved negativ atferd generelt og mobbing spesielt, og gi informasjon til kontaktlærer/rektor til de involverte elever.
 • Alle skal være presis til vakt.
 • Alle skal gi beskjed til kontaktlærer/leder SFO/rektor hvis de ser elever som stadig/ofte går alene.

Aktiv inspeksjon betyr at:

 • Vaktene skal bevege seg rundt i hele området sitt.
 • Vaktene skal løfte blikket og følge med.
 • Vaktene skal ha oversikt over hva som skjer.

Oppfølging:

Alle ansatte har rett og plikt til å sette seg inn i ordensreglene og rutinene ved Bjorøy skule og i å håndheve og følge dem. Enhver ansatt skal til enhver tid være oppdatert på de gjeldene reglene. De gjeldene regler og rutiner finner de i dette dokumentet. De siste oppdaterte regler og rutiner skal til enhver tid være å finne på personalrommet og i hylle på forkontoret.

Sist oppdatert: 22.02.2020