Buplikt ved kjøp av eigedom

Beskriving

Dersom du ønskjer å kjøpe eit bustadhus og du ikkje vil forplikte deg til å nytte eigedommen som heilårsbustad av deg sjølv eller andre, må du søkje om konsesjon. Kommunen ønskjer å leggje til rette for levande lokalsamfunn og sikre busetjinga ved at bustadeigedommar i størst mogleg grad blir nytta som heilårsbustader.

Brosjyrar


Oppdatert

19.12.2018 14:45

Kriterium

Du må søkje konsesjon ved kjøp av:

  • Utbygd eigedom som er eller har vore i bruk som heilårsbustad
  • Eigedom med bustadbygging som ikkje er teken i bruk som heilårsbustad, i område som er regulert til bustadføremål (gjeld også eigedom med busetnad under oppføring
  • Tomt utan oppført bustad som er regulert til bustadføremål

Målgruppe

Bustadkjøparar i område med nedsett konsesjonsgrense (buplikt)

Pris


Handsaming

Kommunen vil gjere eit vedtak. Forhold som vil bli vurderte, er mellom anna 

  • Kor eigedommen ligg og om området eigedommen ligg i er eit utprega fritidsområde
  • Kor lang tid det er gått sidan eigedommen blei brukt som heilårsbustad og kor lenge han blei brukt som heilårsbustad
  • Om ein kan rekne med at andre vil kjøpe eigedommen for å bruke han som heilårsbustad

Innvilga konsesjonssøknad skal følgje skøytet til tinglysing for at du skal få heimel på eigedommen.

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så raskt som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst når du kan vente at vedtaket vil bli gjort.

Søknadsfrist

Innan fire veker etter at avhendinga er gjort eller at du har fått råderett over eigedommen

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Rettleiing

Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal mellom anna innehalde opplysningar om kjøparen, eigedommen og formålet med kjøpet.

Referansar

Sist endra 15.10.2019
Fann du det du leita etter?