Vedteken reguleringsplan - detaljregulering for Nyheimstunet, Toftøy

Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2018, sak 068/18, detaljregulering for Nyheimstunet, plan-ID: 20170003.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Dokument i saka

- Plankart i målestokk 1:1000, datert 18.12.17
- Reguleringsføresegner sist revidert 18.12.17
- Planskildring, datert 08.01.18
- Saksframlegg

Klagefrist

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 15.01.2019.


Planen omfattar området som er vist på kartutsnittet:

Detaljregulering Nyheimstunet.png - Klikk for stort bilete

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 23.11.2018
Fann du det du leita etter?