Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.

Stillingsutlysning_Nye_Øygarden_kommune_792x300px.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

 

Her er oversyn dei som har fått tilbod om og har takka ja til leiarstillingar:

Organisasjon og digitalisering

 • Leiar stabsavdeling drift – Kaja Pedersen
 • Leiar stabsavdeling utvikling – Lennart Fjell
 • Leiar stabsavdeling tryggleik – June Johannesen

Økonomi

 • Leiar stabsavdeling økonomistyring – Svend Fredrik Untiedt
 • Leiar stabsavdeling innkjøp og investering – Marius Flesland Sylta

Kultur og samfunn

 • Assisterande kommunalsjef kultur og samfunn – Rune Landro
 • Einingsleiar reinhald – Ruth Paulson
 • Einingsleiar kultur – Christel Møvik Olsen
 • Einingsleiar eigedom, drift og vedlikehald – Knut Eivind Nygård
 • Einingsleiar plan og folkehelse – Hanna Gjesdal

Helse og velferd

 • Assisterande kommunalsjef Helse og velferd – Tove Helleland
 • Assisterande kommunalsjef Helse og velferd – Marita Hilleren
 • Einingsleiar helse, meistring og rehabilitering – Liv Møen
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Monica Landro
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Frode Andvik
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Therese Helgesen
 • Einingsleiar heimetenesta – Marianne Våge Berland
 • Einingsleiar heimetenesta – Kate Samland Løland
 • Einingsleiar Tednebakkane – Britt Jorun Landro
 • Kommuneoverlege – Stein Inge Stigen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Hildegunn C Vengen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Marit Nielsen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Kristin Straume

Oppvekst

 • Assisterande kommunalsjef oppvekst – Jon Erik Egeland
 • Assisterande kommunalsjef oppvekst – Anna Nesje Nes
 • Einingsleiar barn, unge og familietenester – Berit Algrøy
 • Einingsleiar barnevernet – Bård Tyldum
 • Einingsleiar PPT – Jogeir Sognnæs
 • Einingsleiar vaksenopplæring – Nina Håvik Pettersen

I nokre stillingar er det ikkje tilsett nokon i denne runden. Dette gjeld følgjande stillingar:

 • Einingsleiar byggesak
 • Einingsleiar heimetenesta
 • Einingsleiar flyktningtenesta
 • Leiar stabsavdeling service

Desse stillingane vert utlyste internt i Sund, Fjell og Øygarden så snart som råd og vert annonsert på heimesida til Nye Øygarden kommune. Alle tilsette i dei tre kommunane kan søkja på desse stillingane.

Nokre av søkjarane fylte ikkje kriteria som var lagt til grunn for å søkje leiarstillingar i Nye Øygarden kommune.

Assisterande rådmann i Øygarden kommune Åse Vik trekte sine søknader på utlyste stillingar då ho er tiltenkt innplassert i ein overordna funksjon i ein tidsavgrensa periode. Rådmannen har behov for bistand til ulike arbeidsoppgåver i oppstarten av ny kommune som ikkje fell naturleg inn i dei ulike kommunalsjefområda, mellom anna sikra avslutning av årsrekneskap og årsmelding for dei tre «gamle» kommunane.

 

 

Utfordrande økonomisk situasjon

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 08.05.2019
Fann du det du leita etter?